Namibiab ge HIVsa !khō!nom!nomsa ra ǀgū

0
5

Alvine Kapitako

ǀAEǁGAMS – ǂHaitsi ǂan kais Namibiab buruxa !gâi!gâba HIV ǂhīǁōsa ǁkhaubas tsî ǀae!khōde mās proxramgu !nâ-ū sī!nâ hâs dis ge go !aroma, îb nē !hūba ǀgū­ǁae mîǁguiga ūs di !nans !nâ hoa !hūbaisise !â.

ǀHûǁaresa Hoa !Hūbaisi ǁAedi HIVs tsî AIDS Proxrammi (UNAIDS) ǂnamipes di !Nakaǂnôa Direkters ǂGaeǂguis tsî ǁGuisa ǂhanuga sîsenǂams dis Gunilla Carlssons, ge ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ais ge ǂGuro Taras Namibiab dis Monica Geingos ǀkha ūhâ i ǂnûs !nâ ge mî. ǂAnǂanhe ge !khais ge Namibiab kaise ǀgū ǁaeb !nâ UNAIDS di ǀawemā!nans !nâ nî ǁanisa, Carlssons ra mîsa !oa. ǁKhātis ge ǂan!gâsa mā tsî ge mî, Namibiab a ǁnā ǀoro !hūgu di ǀguisa hoa !hūbaisise hîa kaise !gâise HIV/AIDSǂ namipe ra dīsa.

“Namibiab ge nēsi ­mî­ǁguiga HIV/AIDS ǂnamipe hoa !hūbaisise ūs !nâ nî !â tsî nî hui da îb !hūbaiba !gāsase ǁnâu!ā mâtib nē ǁōsa nî !kham!oasa. Sada ge nēsis kōse xoahe hâ dīǀgaugu ǀguiga ūhâ ǁoa, ai!gû da ge nî tsî dīb tsî !nuriga ǁgau, ǁnā-amagas ge nē !khōǁôagus kaise a ǀō-aisa !khaisa,” tis ge Carlssonsa ge mî.

“Nēb ge nausa supu tama ǁ­aeba Namibiab !aroma, xawe kase ǁkhāti a ǀō-aisa mâtib nē mâsib tsî ­goaǂuidi !nâ-ū nē !harosa go sī!nâsa,” tis ge Carlssonsa ge khom. Nē !Nakaǂnôa Direkters ge Geingos tsî ǂkham khoen ǀkha ǁ­gamǁarede ge ūhâ i, !goaxa 22ǁî Hoa !Hūbaisi AIDS Konferensis hîa Amsterdams, Netherlands !nâ nî hâs ǂnamipe.

ǀAsa !nurigu Namibiab ǁAnǂgāsaben ai !Gao!gaosa HIVs Sîsenǂuib Ôa!nâs (NAMPHIA) din ge ra ǁgau mâtikō ǀgūseb Namibiaba hâsa, UNAIDS 90-90-90 aoǁguib 2020ǁ­î kurib !aroma dīsaba sī!nâsa. UNAIDS 90-90-90 aoǁguib ge ra ǂâibasen 90 persentgu di khoen hoan HIVsa ūhân ai !âide dī, ǁnā 90 persentgu di khoen hoan hîa HIV positifse go !âihen hoana HIV ǀae!khōs ai !nao tsî 90 persentgu di khoen ǀae!khōs ai hân ǁōsa nî khoraǂuisa ǁkhae. NAMPHAS !nurigu ge ra ǁ­gau Namibiab nēsi 86-96-91 a mâsa.

Nēs ge ra ǂâibasen Namibiab ǀnai ǀgam !âkha 90-90-90 dikha sī!nâ hâsa tsî kaise a ǀgūsa ǀuniga !âb di !âubasens !hariba sī!nâs ǀkha. U.S !Hūǂnûǁkhaeba-aos Namibiab !nâs Lisa Johnsons, ge Namibiaba !gâi!gâba nē mûmûsa sī!nâs ai gere ǁkhoreba.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here