Katuturas ge 30 000 xa !nāsa ǀae-aona 3 ǁkhâgu !nâ ǀae!khōde ge mā

0
10

Alvine Kapitako

ǀAEǁGAMS –Katuturas ǂHanusi ǀAe­gâub ge !kharu ge !nona ­khâgu !nâ 31 251 ǀae-aona ǀae!khōs !oabade ge mā, tib ge ǀae!khōs mûǂamaob nē ǀaeǁgâub dib, Dr Fady Ashmawyba ge mî.

Nē ǀaeǁgâub ge mâ koro minutgu hoagu !nâ ǀgui ǀae-ao-e gere !khō!oa tsî tsû-ain ǀkha ra sī ǀae-aona mâ haka minutgu hoagu !nâ ǀgui-e. Ashmawyb ge nē ǂanǂansa ǂoago wekheb Mantaxtsēs aib ge ūhâ i ǂhôare-aon di ǂhaitsi ǂanǂans tawa ge !gā!gā, ǁkhātib ge a ǂan!gâsa mā nē ǀaeǁgâub kaise ǂgui !gôab !nâ hâ ǀae-aona ra !khō!oa xawen ra dītsâ hoana ǀae!khōsa māsa ǁguisa ǁgaraga !oa !khaisa.

“Dīsāo!nâsis ge a !Khūb di. Sida ge dīsā tama khoe ǁoa …” tib ge Ashmawyba ge mî tsî ais ǁga aro tsî ge mî, kaiseb nē ǀaeǁgâuba ǀgaisa ǁgâiba tani hâ xawen nē mâsib !naka hoaǁ­ae ra dītsâsa ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ ǂâuǀǀoa hâ !oabasa hoa ǀae-aona māsa. Ashmawyb ge !ereamsa ǁnāti ī !nurib hîa ge ǀgūǁae ǂkhîo!nâsib âsa ra ǁgauǂuise Rebecca Kamandas xa, ǂhôaǂkhanib !nâ māhe hâ i ǂhôas hîa ǂkhawusa ǀae!khōs !oabas nē ǀaeǁgâub tawa ra māhes ǂnamipe ge hâ is ǂnamipe.

Kamandas ge ge mî, ­îs ge 48 kurixa ǁgûs âsa Katutura ǀaeǁgâub di X-strale !âb tawa a sī-ūsa xawe ra ge hû irgu ǀgaiba ǀguis khami i ǀae!khōs !oaba-i tsîna !khō!oa tamase a !âusa, ǀaekhō-ao-i tamas kai o ǀaedī-ao-i xas tsîna mûhe tamase.

“Kaise i ge a !hau!hausa nēti ī !oabasa da nî !khō!oasa. ǂAn ta ge a ǀgâsa khoeda asa xawe da ge sida tsîna !amku, ǁaeb ai hâ tsî ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ ǀae!khōs !oabade nî māhe, ti gu ge ǀnî !âgu nē sîǂkhanis diga ra khomaisen. Nausab ge Ashmawyba nēsa ǂnoa!oa tsî ge mî, īǁoa-i a !khaisa ǀae-ao-i ǁnāti kō gaxuse ǀguis khami ī ǀae!khōs hui-i ose nî !âusa.

ǁ­Îb ge a mîs ge hoa ǀae-aon ra mûhesa xawen ǁîna ǂgurose ǀgaisa tsî ǁkhōǁkhōsa mâsigu !nâ hân, kairan, gôaron tsî ǀgamǀkhā ǁgûdi ai ǂâisa ra ǂnûisa, tsî nēs ge ǀnî khoen ǁnâu!ā tama hâsa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here