ǀAeǁgams ǁanǂgāsaben ge ra ǂganhe in ǁgam-e sâusa

0
8

Selma Ikelas

ǀAEǁGAMS – ǁGam-i ǀorosib hîas ǀAeǁgams !Ā!khōmaisa ra hō!âb ǂnamipen ge ǁanǂgāsaben dana!ās dinar a ǀkhomahe in 10 persentgu ǁgam-e sâu nē !oaxa ǀorosiba oe-ams ase.

Nē ǂanǂans ge ǂhanusises ge ǁgam-i di ǀorosiba a ǂan!gâhes khao!gâ ge ǂoaxa, ǁkhātin mâti da ǁgam-e a sâuǁkhās ǁgaraga nî māse, ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀkhāba xu. Nē ǁgamsâus ǁgaragu ge nēsi ai!â ge mîsa i koro persentgu di sâusa xu disi persentgu ­ǁga go khuihe. ǀAeǁgams !Ā!khōmais di ǂhaitsi māǂuis ge ge mî, ǀgūǁaes ge NamWatersa a dī ǂanǂans sada ǁgamǁkhaegu di ǂam ǁgoeǀgaub 24.9 persentgu ai ǀgui mâ, tsîs nēsa ǂâiǂhansensa ra !aroma tsî-i ǁnā-amaga ǁgamsâus ǁgaraga ǀgapiǀgapisa a ǂhâbasa !khaisa.

“ǁNā-amagas ge ǀAeǁgams !Ā!khōmaisa, ǁ­guisa ǀaweǁguigu ǁgam-e mûǂams digu ǀkha ra !gûǁarese ra ǁanǂgāsabena ra ǂanǂan, nē mâsib hîa da ǁgausen-i rasa !oa sao ra !nona kurigu !nâ ǁgamose nî ǂnûba oresa hōbas ases ǂgaeǂguisa ǁgam-e sâus ǀnōba 1 Aoǁkhumuǁkhâb disa xu nî ūkhâisa,” tis ge xoasa ǂanǂansa ra khomaisen. Nēs ǀkha ra !gû­ǁareses ge dana!āsa !khâikhomsa sao ra !harigu ǁgam-e sîsenūs digu ai tsîna sîǂui hâ, !hanade ǂnâs, mā-amsa tama !khaigu ai audona ǁās tsî tsâ!nâ!gaude omdi tawa ǀoaǀoas tsîna.

“Hoa ǁgam-i hîa da 10 persentgu di sâusa xu nî hōbasen-i ge ǁkhaega hui!nâs ase nî ī. ǁKhāti da ge ǂōǂōsib ǁaeb !aromas tsîna ǀnai nî aiǂhomisen. Hoa ǁanǂgāsaben nî mâǀhao nēs !nâ tsî ǁ­garaga saos kara, os ge nētsēs tsî ǁaris ǁgam sâusa, ǁkhaega ǀkhai!nâs ǀkha nî hui tsî da ge ǀorose sâu!khaiga xu ǁgam-e nî ǂgae tsî xū-e tsūtsēb !aroma nî ǁkharuǀgarabasen,” tib ge !Ā!khōmais dana enxineri, mexanise !âb tsî !nanǀgaib !âb dib Jacobus Therona ge mî.
!Aruǀîb ge ǁîba ge mî, ǁ­în ra ǀawe­ǁguisa in !urude ūhâ hîa sao ra !nona kurikamagu !nâ !Ā!khōmaisa nî tani!kharu ǁkhāse hanab ga ǀnanuba nî ǂopa tsî ǁkhaega hāǀaro ra ǁgam-e hō tama nî is karao. Aiǁgauses ge ǀAeǁgamsa ǂōǂōsib !nâ nî sîsenūhese ǁkhaega ūhâ tsî ǁnās xōǀkhā ǀnîdi hîa NamWaters xa ra mûǂamhedi tsîna.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here