ǁKhāts a hîa ╪oa

0
42

Roland Routh
׀Aegams

Tarekhoedi tsî aorekhoegu hîa ǁnāti ī hî׀huruhes !nâ !khōmâihe hân nî ǁaeb mâ hîa tsî noxopan a ǁkhā ǁaeb ai nē mâsiba xu dā╪oasa.

“Sats nî ׀gamsa ╪nû-ai!naos ai ╪nû tsî khâisa mā-amsen tama nî īs kara, ots ge nî dâu, sats ga mâtikōse ǁnāpa ╪nôase a !khamtsâ xawe, ǁnā-amagats nî khâi tsî !norasa i apa sī. Amab hîa mâb ge, ╪gui tarekhoedi hîa nē mâsiba ra ׀awa!namn tawa !nurin xa kaise ׀oro !gôab didi ׀guide ׀unis kōse mâ׀gai tsî nē ǁhōba ra !khamtoa, !nāsa ׀ammi ge daob !nâ ra ╪khawu tamas ka io ǁhōb noxopa !khai-ai ais tsîna sī tama hîa ra ǁhōba ╪gae-oa.
Aorekhoegu ׀khāb aib ge nē mâsiba hoan xa a ǁgai, aogu nēti ī ǁgaora hî׀huruhes ûib !nâ mâgu ra mîǁguiba ū tsî ׀awa!namn beros tawa !nuris !aroma sīs ge tātsē ī tama hâ.

Nausas nēsa kaise supuse a ׀ō ǁkhā, xawes ge ǁnāti ī mâsiba xu dā╪oasa kaise a !gom hâ a xūn tsî mâsigu nē khoera ׀guira ׀nî ǁaega a ╪ann !aroma.

׀Nî ǁaega i ge nēti ī mâsib !nâ ǁî-i hîa ╪khôab tsî tsûa╪gaoba ra !aroma khoe-e ǁî-i pereba tāb air a ׀khī-ū khoe tamas ka io sa hâ!khaisa ra mātareba tsi.” Nē mâsiba da hoada ׀hûǁarebese !norasasib mâisan ׀kha nî !kham╪ui hîa i ge !hau!hausase ǁîn hîa khoen di !norasasiba nî ǁawoǁawo khoen tsîna nēs !nâ a !â, aiǁgause ׀awa!namn khami.

Nausan ǁîn tsîna ǁkhāti naun khami a khoe, xawen kom ׀awa!namna aiǁgause ׀hûhâsiga nî ībao. ǁÎb ge ra mî, ׀awa!namn ge hoa ╪gom!gâba ׀hûhâsib xa ra ǁgui!nâhe mâisana tsîn ge nē mâsigu !nân ra ׀hawimâseno, ╪gom!gâb ׀hûhâsib ǁîn !nâ ūhâba ra khôa.

Nausa ta kai ╪nīsasib ׀kha !ereamsa da tani-ai hâ !âb !nās !aroma a mî ǁkhās ge sida nēpa nē kurib di !Khanni tsoatsoasa xu nētsēs kōse sida ׀awa!namna nēti ī mâsigu !nâ hōmâ tama hâsa,” tib ge ge mî.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here