Ombara Marenga maningire kutja ehi ngariha¿ewe nawa

0
51

Julia Kamarenga
O Eiseba 10

Daniel Zuvee Marenga omayuva womasuviro ngazuko otja twirisirwe otjo Ombara ya Eiseba yOuhonapare wOmbazu wOvaherero.

Movyungura vye ovingi peke peke Ombara Marenga maundjirwa okuungurira ombwiro yotjiwana the okutuurungira momihingo peke peke  tjimuna vyehi notutumbo novikunwa. Mehungi re romayakuririro womerizirira inga, Marenga werihekenene kutja ehi riha¿ewe pupeteki kovakwatera avehe mbapwire okuriha¿enwa nungwari arihaparura okambumba kovatumbe naimba vopopezu.  Orata Marenga wina watokere ovaÞuta vomahi wapeke okuhina okuungurira ehi ra kangamwa moruveze rourumbu tjitjiri otjina tji tjineeka imba mbehina omahi nombitira yarwe  pendje nomahi wa kangamwa porwe.

Komaindjambo ngeutuka ngetja Ouhonapare wOmbazu wOvaherero uvanga okunakaura ohoromende, Marenga matja ouhonapare imbwi kauoirura ohoromende otja tjikuza nungwari uungurira okupwisa ehupo rOvaherero.  Ombara yOvaherero mOmongua, Berthold Tjiundje, ngwatwirisire ombara Marenga, waraerere Marenga kutja Mukuru erike ngarire ngwarire oruvao nondunge ye kutja ovandu mbayandjwa kuye ngevenanevi.

Julia Kamarenga omuhandjaure wondjovisiro wo Ministeri yOmahandauiro wOndjivisiro Nounongo wOvihandjaure Vyondjivisiro nguungira mEpako.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here