ǂKhamǀgôa ǀgamǀkhāb ge !garo!ā skolgu !nâ ra ǂapaǂoa

0
49

Obrein Simasikub

Omeyantalalas-ǂGui ǀgôadi tsî !gōsase ǂkham ǀgôadi !garo!ā ǀkharigu !nâ hâdi ge supuse ǂkham kurin ǀkha ra ǀgamǀkhā ǁîdi aiǂhomisa tama tsî ǂansa harase ūhâ tama nēti ī ǁaeb ai!â sorosise ǂharugub tsî ǁnāpa xu ra !hui ǀgamǀkhāb !khōǂgā hâ sâuǁkhāsib ǂnamipe !gâi tama sîsenǂuib !harib ai xui-ao. Nē mâsiba îbe-îbe ra khao-oa kais ge ǁgûn tsî mâbaǁgûn ǁîn ǀgôan ûigu !nâ !â tama is tsî ǀgâsib !nâ ûis hâra. Nēb ge mâsib hîa Omeyantalaa !Amǁaresa Skoli !nâ ǀgaisase danasa ra ǀhōǂuiba, ǂkham ǀgôa ǀgamǀkhāb ǀgaisase ra ǂharo !gôaba !khōǂgā hâse, nausab nē kurib !nâ !gôaba ǂkharirose ǁgôaxa hâs ka hâ xawe.

ǂNûǁkhaeba ra skoldanas Saima Ihonyas ge ra mî ǀgam ǀgôara Xrat 9 !nâ hâra ǀguira nē kurib !nâ ǀgamǀkhā hâsa. Nausas ge Ihonyasa ǀgoweǀnō-ūs ǂhanu !gôaga go mâ ǁoa i !kharu ge kurigu !aroma ǁîs mîs geresa !oa nē kurib di tsoatsoas !nâ ǀgui nē !haros !nâ ge tsoatsoa amaga. “Tita ge a mîbahes !oagu i ge !kharu ge kurigu !nâ kaise ǀgamǀkhāba ge ǁgaora i, xawe i ge ǁgau!nâ-aon di ǀû tamase ǁgui-aisens ǀgôan, ǁgûn tsî ǀhûhâsiga ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāb ǂnamipe ǁkhāǁkhākhâis disa !gâi sîsenǂuiba nē kurib !aroma ūhâ,” tis ge Ihonyasa ge mî. ǀGui ǀgôas nē ǀgam Xrat 9 dis ge nēsi ǁîs di ǀgamǁî ǀgôa-e a ǀgamǀkhā ǁnāpas ge !nona kurigu !kharu hâse Xrat 7 !nâ ǂguro ǀgôa-e ǀgamǀkhā hâ ise. Nē mâsiba ra khao-oa kais ge nē ǀgôan sorosi ǁgoeǀhaos, HIV/AIDs tsî sorosiǁgoeǀhaos !nâ-ū ra ǂhīguhe ǁōn ǂnamipe ǂansa ūhâ tamasa tsîb nē mâsiba noxopa !hao!nāsi ǂūsigu xa ra !gamhesa ǁgûn, tsî !gōsase aore ǁgûgu tsî ǀgôagu !hao!nāsi ǁnaetigu !naka gau tsî ǀgôade ra hîgaga amaga. “ǁGûn tsîn gen ē mâsib !aroma nî ǀhapisa tani, ǁîn ôasan ûigu !nâ-i tare-e ra ī !khais tsî mâtin ûigarus ǀkha !gâi!gâibasen-e ūhâ tama tsîn ǀgôana nēs !nâ-ū ǂhanu  a tin ra ǂâi xūna ra dī tsî ǁîn ûiga ǁaeb ai!â ra ǁarasa. ǁGûn tsî ǀhûhâsib tsîn hoan ga ǁgau!nâ-aon ǀkha nî !khōǁôagus kara ob ge nē mâsiba a ǀariǂuihe ǁkhā,” tis ge Ihonyasa ge ǀamǀam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here