ǀKhomas !nâ i ge khoena ǁkhawa hâ!khaimās !gâi!gâina a ǀoro

0
39

Kuzeeko Tjitemisa

ǀAeǁgams-ǁAupexa di ge !nonadisi omaridi ǀguide ǂhanub di ǁkhawa khoena hâ!khaimas proxrammi ge ǀgui timî tsî a !amǂgāhesa xu nēsis kōse ǀKhomas ǀKharib !nâ ge domdore tis ge ǀKhomas ǀKharisi Mûǂamaos, Laura McLeod-Katjiruasa ǂoago wekheb Mantaxtsēs ai ge mî. McLeod-Katjiruas ge ǁnāpas ge sîsenǁare ǁkhāǁkhāsens ǀhaos hîa 2ǁî ǀgamǁî !hū!nāsi !hū!hoas di konferensis hîa 18-22 Taraǁkhumuǁkhâb dis ai nî hâs di aiǂhomisensa ǂhanusise gere ǀhui-am ǁaeb ai ge ǂanǂan. ǀKharisi Mûǂamaos ge ge mî, ǀgui timî tsîb gen ē proxramma ǂhanub xa a ǂnûiǂgāhe tsî sîsenxa kaihesa xub ǀKhomas ǀkhariba mûmûsa !gâi!gâ-e nēpa xu tsâ tamasa. ǀKhomas ǀkharib ǁanǂgāsaben ge !hū!âde hōbasen ǁoas !gomsib ǀkha ǂnôa xawen ge ǁîna Ministeris ǁKhawa !Hū!âde Kō!gâ tsî ǀGoras dis !nâ-ū māsenxa ǁama-aob, māsenxa ǁamaxu-aob !gao!gaob ais tsîna nē proxrammi !nâ kaise khaos ai hâ. “Ministeris ge khoese !garo!ādi hîa ǀhaob ai 72,421 hektarga !khōǂgā hâdi ǀguide nēsis kōse ǁama hâ. Nē !garo!ādi ain ge 30 ǀguiǀguibe omaridi ǀguide ge ǂnûihe,” tis ge ge mî. ǀKhomas ǀKharib ge !Hūǀgoras ǀAwemā ra Ôa!nâ!nans tsî ǀKhomas ǀKharisi Khoena ǁKhawa Hâ!lhaimās Komites hâra !nâ-ū ǀoadisidi !nâ hâ ǂganamsens ǂhawega !kharu ge kurigu !nâ ge !khō!oa, xawes ge !hū!âde hōbasen tsî ǀkharisi ǂhâsiga oe-amsa ī tama hâ.

“ǂAn ǁkhā da as !oagub ge ǀKhomas ǀKhariba ǀhûǁarebese nî ǁanaihe !hū!â-e ūhâ tama hâ tsî nēs ǀkha !hū !hoasa kaise nē ǀkharib !aroma ra !gom!gom. Mâsib nēb ge ǁnātikōse ge ǁgari in khoena naun xa a ǀhonkhoe-aihe !âgu di ǂnaogu tamas kai o !hūdi ai si ǂnû tamas kai o kai !naridaogu am!gâgu ai ǂgarixūn ǀkha ǁan tsî ǁnāpa xu !haeǂuihe.”!Hū!â-e ūhâs ge  ǂguina nî domdore kai, ǀoron ǀguin ose nēsi i ka kai!ā tamas kai o !garo!ā !â xawe,” tis ge McLeod-Katjiruasa ge mî. ǁÎs ge ge mî !hūb a ǀgui kai xū hîa ge !norasasib !khams !nâ ai!hūba gere ǁam xūn di ǀguisa, ǁnā-amagas !hū!hoasa a ǂhâbasa tsî ǀguitikō-o!nâsiba nî mâ!oasa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here