Varugani vemepangero kundindira siruwo sosire mokukagwana embo lyepangero

0
44

Selma Ikela

Venduka-Moomu tupu yina kumoneka asi kapi vana tunguko mambo gokugwederera, Ministeli zoyirugana nougendero kazitente asi varugani vemepangero vanakara pendindiro vanahepa kugwana mambo gepangero ndi asi gomanunu vahepa kundindira siruwo sosire yipo asi vakagwane mambo ogo.

Ministeli zoyirugana nougendero muuyungili po gwazo Julius Ngwenda kayinkondopekere eyi asi varugani vamwe vemepangero kavakere tavagava marunyegenyo gawo asi awo kwakara pelikwamo nomvhura dononzi nye simpe kapi vagwana mbatero zokuvapa uturo ndi asi mambo.

Eyi navavhura kudiva asi mambo aga kapi gana kuligwederera hena. Ose kwarandesa mambo gamwe, ano noflat nado kwakara tupu poopo twahana kugwedako. Nsene asi kwato ogu ana hageke yirugana, aze mepwizumuko, ndi asi vamutume noyirugana komukunda gopeke ndi asi adogoroke, kapi tuna kara hena nevango lyongandi muntu ogo ana kara asi kuna pumbwa mararo. Ministeli ngesi kuna kara nomambo gokusika ko56, ava gava ntani noflats kuna kara dokusika ko 474 edi ava gava komuntu ana gendererere kuwiza moVenduka mwelike ngoso. Ministei simpe kuna kara hena nombo gokusika ko214 aga vagava konoministeli dokulisiga siga omu yina kara asi miniteli zekungo nepopero kuna kara nononzugo dokusika ko113.

Ministeli simpe kuna kara hena nomambo aga vagava unene noflats konoministeli dokulisigasiga moVenduka. Ministeli zoyirugana kufuta mutero gononzugo odo edi vatura asi konoministeli peke vadigava ndi asi vadiheheda. Ava nye vaa karamu momambo ogo, kuna kara wokupira kukwara, nokufuta nsonso kukwama ndi asi 4% kutunda monzambi zogo muntu moflats.

Ano nsene nzugo nye zakara nomazimo gatatu, ndi gavali, ogo ana karamu gahepa kufuta noperesenta dina siki ko6% , nonzugo ntatu gahepa kufuta 8% kutunda moyiwizamo yendi. Muntu ogu kuvhura akare mevango lina likare asi embo ndi asi flats dogoro takaza mepwizumuko ndi asi kuna mudirwire kodoropa zimwe ndi asi ana dogoroka. Ngwenda simpe katente asi mambo nye ogo vana kara nago gana lihora.

Morwa pomavango gamwe apa pwakere asi mambo hawe ngesi twagatjindja nye gakare nomberewa, mberewa ngwendi zomutareli nombapira depangero doyimaliva, ntani mberewa zonene zaSADC zovahamutjanga. Ngweda katente asi mambo manzi vatulire pelikwamo, omu vapulire owo vakaramo asi ngano vagarande. Nsene asi membo lyapangero wakara ove kukupa nye mpito ogazareko asi toliranda ndi ngapi.

Sina kara nye situmbukira sanyamoge ogu ono karamu membo olyo owize koministeli nokuytanta asi ono kara neharo mokuranda embo olyo.

Yimo ana kugwedako Ngweda nokutanta asi sinzi sovantu nye vana tungu momambo gepangero ngesi kuna kulikida asi vana kara neharo varande mambo ogo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here