DTA kuna kara noudigu kuhamena yimaliva yanbc

0
25

Kuzeeko Tjitemisa

Venduka-Mbunga nkandani zopa veta paupolitika, mombongarero zanavenye, zaDTA kazigeve runyegeny rwazo nomagano gahana kuwapa omu NBC vana kugendesa yimaliva yawo unene kweyi ava vatete vafute kuhamena uhaku ndi asi ukanguki wovarugani kukwama nombudi kapi yina wapa kaya.

Apa kauyungisire vanambudi moitata, mukarelipo mombongarero zanavenye gombunga zaDTA, ntani mundundumba gokutara simaliva, Nico Smit katente asi nombudi kuna kara monosayitunga asi NBC kapi zafuta yimaliva youhaku yovarugani kutunda maFebruary eyi ava tetemo mononzambi dawo yakara asi youhaku wawo ngesi kuna kureta mapuro gomanzi.

Age katente asi NBC kutetamo yimaliva eyi rambangako yougendero neyi yembo konzambi kwankenye murugani eyi yina kara ngesi asi kapi yina kugana efano lyewa nampili nakauke. Egendeso lyaNBC kwapulisira elikwamo lyangesi, litwikire dogoro mbunga zaNMC vatokora asi vahepa kuhagekesapo nakauke elikwamo eli lyokufuta yimaliva yovarugani vaNBC. Eyi kunakumoneka asi oo yina tumbukire elikwamo eli kapi vana kara hena asi kuvhura kugendesa NBC, kapi vana wapere kukara momavango ogo. Smit katente asi kuna kumoneka asi varugani navenye vaNBC, rambangako nava vatjangesa vekoro lyawo ngesi kuna vagumo ehagekesoi eli lyokufuta yimaliva youkanguki wawo. Age katente asi DTA, kuna kuyimona asi epiro kufuta yimaliva eyi, vahepa kuyikona kona pangenderera. Mukaro goNBC posiruwo esi kuna kugugazarere asi kwavaka yimaliva unene vana kara megendeso.

Ngesi vahepa nye kugwana oo yatumbukira yipo vavapuragere nokuvafutisa. Mukaro ogu govagendesi wokupirakusikisamo yitumbukira yawo kuna kulilikida nye asi morwa sinke vana pilire kukara noyimaliva eyi vahepa kukara nayo yokusika konomiliyuna N$80.

Age katente asi kwakere sinke sagumwe tupu mokugendesa NBC, nokutanta asi kwato kuyitambura yangesi omu vana kuyitara pwantani asi vana pumbwa simaliva sokuhura opo, awo hena ngano vahagwana si simaliva sepopero sangoso.

Mukaro nye ogu twakara nago asi epangero naliwizamo tupu livapopere kapisi nawa, eli yilyo egano vakara nalyo vantu ava vana kugendesa mavango aga lyatulisapo epangero, makura awo pwantani ngesi kuna kurundira nye ekonomi eli tuna kara nalyo ngesi mouzuni.

Smit katente asi mosirongo setu kapi natukayipulisira asi tugave yimaliva gonombunga edi dakupira kusikisamo situmbukira sado ndi asi kuruganesa yimaliva yepangero mepuko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here