Hōhō!nâs Xrat 1 xoaǂgādi dis

0
49

Xoa-aob: John Muyambab

Rundus-ǁGûn hîa Kavangob Huriǂoas !nâ ǁan hân g era ǂganhe in ǀnai tsoatsoa ǀgôan hîa ge nē kurib !nâ a !nani kurixana Xrat 1 !aroma !goaxa kurib !gao xoaǂgāsa. Xoaǂgāsens ǂhawegu, xoaǂgāsens tsî ǂam ǁgau!nâs tsîn hoan ge a mario!nâ.

ǁGau!nâs direkters Kavango Huriǂoas dis Teopolina Humutumuas, tsî ǁîs kurisa sîsenaon tsîn ge ǂgaoǂgao!nâs ǀkha ǁnā ǀkharib !nâ ge tsoa ǁgûna hōhō!nâsa in nēsi ǁaeb mâ hîa tsoatsoa Xrat 1 !aroma !goaxa kurib !gao ǀgôana xoaǂgās ǀkha.

Nē ǂgaoǂgao!nâs ge ǀgam tsēra ǁ­aeb !nâ gere !gûǁnâ tsî ai!â gere ǂoa wekheb Donertaxtsēs tsî Fraitaxtsēs hâra ai ge dīhe hâ i. Nē khoen ge !garo!āsa xu !garo!ās ǁga !nari tsî ǁgûna skoli ǂhâǂhâsasiba mî!āba tsî gere hōhō!nâ in ǂhâbasa ǂkhanina ǀhaoǀhao tsî ǀgôana Xrat 1 !aroma nēsi xoaǂgā. Hamutumuas di ǂgaoǂgao!nâs haisi-ams ge ǁkhāti NBC’s ǂHôaǂgares Watos ais tsîna harase gere ǂhôaǂuihe nē Xrat 1 ǀgôan di xoaǂgās hîa ge nē ǀkharib !nâ 1 Gamaǀaeb dis ai a tsoatsoa tsî ǂKhoesaob di ǀams kōse nî !khoes ǂnamipe.

ǁGûn hîa ǀgôana ra xoaǂgān ge Taraǁkhumuǁkhâb !nâ ǁîn ôan di !ereamde skolga xu nî !khō!oa. Hamutumuas ge !aruǀî ge mî, nē ǂgaoǂgao!nâs di ǂhaitsi ǂanǂanmas kaise a ǂhâbasa !khaisa ǁgûn ra !nāsa ǁaeba nēti ī xoaǂgāsendi ǁaega !gôa!gâ tama i tsî ǀasa kurib di !Khanni !nâ ǀgui skolgu ǁga ǀgôana xoaǂgās !aroma ra ǀgūǀgūsen tsî skoli nî tsoatsoase i ǁaeba ǂkhôasa. “ǁNā-amaga a da nēsi ǀgôana xoaǂgā tamas kai o xoamâi tsî ǁaeb ai ǀasa kurib di ǁkhāǁkhās sada ǀgôaron dis ǀkha tsoatsoa tsî tā ǀgôana ǁîn di ǁkhāǁkhāsens !aroma a ǂnûiǂuisa tsî ǂhâǂhâsa ǁaeba ǀhana,” tis ge direktersa ge mî. Hamutumuas ge New Erab ǂhôare-ao- ge mîba ǁîn ǀkharib !nâs ǁîsa a kai ǁgoaǂuis, nē ǀkharib kaise ǂgui !gôab di khaohâ kaisa ǀhûhâsiga !khōǂgā hâ tsîs ǁnās xa ra !aromahese ǀgôan di xoaǂgāsa ǂgui skolgu !nâ kaise a ǂam tsî ǁnā-amaga ǂgui xrat ǁgau!nâsa ra !khō!oasa.

ǀNî skolgu !nân ge ǀgôana hoa xratde !khōǂgā hâse 12 tsîna i tsîn ge hoa xratdi ǀgôana ǀgui ǁkhāǁkhā!nā-oms !nâ ǀgui ǁgau!nâ-ao-i xa ra ǁkhāǁkhāhe. Hamutumuas ge ǁgûna ra mîba ǀgui xū-i tsînan matare tide xuige an ǀgôana ǁîn ǀgūse hâ skolgu tawa si xoaǂgā.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here