ǁAegub !âb Namibiab dib di ǁkhaegu ge 50 persentgu ǀgapirose ǁgoe

0
54

Albertina Nakales

ǀAeǁgams-Nausa-i ge ǀnîkhamikō ǀnōb di ǀnanuba ǁnā tsî ǁkhaegu !nâ a ǂgâ xawe i ge ǁnā !nona ǁkhaegu ǁaegub!âb diga ǂgom!gâ-aihe ǁkhā kō ǀnōb ǁgam-e ūhâ tama hâ hanab sao ra ǀapi ǁaeba ǁnaetisa kamab ai nî hā tama is karao.

Percy Misikab, Permanende Sekretareb Ministeris !Hanaǂgās, ǁGam-i tsî Haiǂgās dis !nâb gen ē mâsiba ge ǂhaiǂhai, New Erab hôare-ao-i ǀkhab ge ūhâ i dî!nâǁgamǁares !nâ. Misikab ge ǀasa mâsib ǁgam-i diba gere mā !gom!gaoxa ge i ǀkhurub hîa kuriga ge hâb tsî ǀnanub hîa da ge a !khō!oab khao!gâ. Misikab ge ge mî, ǁgam-i mâsib xab nî mîs kara, o gu ǁkhaegu ǁaupexa !khare!âb ǀguiba ǀoa hâsa. ǁGam-i ǁgoeǀgaub !gôagu ǁkhaegu !aroma gu, ge NamWaters ra māǂui wekhekorobe ǂkhanib, 19 Gamaǀaeb 2017 dib !nâ-i a mîsas !oagu Swakoppoort ǁKhaeba 49.97 persentga ǀoahâ, Von Bach ǁKhaeba 64.52 persentga tsî Omatako ǁKhaeba 37.32 persentga ǀoahâ. ǁKhā ǁaeb ǂoago kurib dib aib ge ǁkhā ǂkhanib NamWaters diba gere ǁgau Swakoppoort ǁKhaeba 14.8 persentga ǀoahâse, Von Bach ǁKhaeba 21.8 persentgu ai tsîb Omatako ǁKhaeb hîa ge aibe ǀkhai!nâ iba 7.1 persentgu ai ge mâ ise.

Namibiab ge ǁaegub ǀnōb xa a ǀorosa xu ǁnaetisa ǀnōb ǀnanuba !kharu ge ǀnanub !nâ ge !khō!oa hîa ǁkhawa ǁanǂgāsabena sâsasiba ge māba. ǀAwas ǁaegub di !âgu (Oshanab, Omusatib, Ohangwenab tsî Oshikotob), hîa paigu !nâ-ū Kunene !āba xu ǁgam-e ra ǂgaegu xab ge Kunene !āba ǂâuǀoa hâse ǀoahâ tsî nēs ǀkha ǁawosasiba ra mā. Huriǂoas !âgu !aroma i ge ǂhâsiba hâ hāǀaro ra ǀgaugu ǁgam-e hōs !aroma nî ǂgâxa-ūhesa, Omdels tsî Kuiseb hâra ǂkhîǂkhîsa tama ǀnōb ǁgam-i ǀgui-e ge !khō!oa tsîs Arevas tsîna !gao!gao ǂhâsigu huri-ammi ǁanǂgāsaben digu ǀguigu ai ra dīǀoaǀoa amaga. !Hau!hausaseb ge Kunene ǀkhariba noxopa ǀgaisa ǁgam-i !gomsib ǀkha ǂnôa ǁnāpab ge ǂkhawusa ǀnanuba a !khō!oas khao!gâ.

Misikab ge !aruǀî ge mî, Kavangob Aiǂoas, Kavangob Huriǂoas tsî Zambezi ǀkharigu ge ǁaegub ǀnōb ǁgam-e a !khō!oasa tsî i ǁîgu !aroma !āb tsî ǁgamhōxū!khaigu tsîn hoana ǂkhîǂkhîsase ǀoahâsa. Omaheke ǀKharib ge ǁgaise tsâǀkhāhe hâ ǀnī ǁgamhōxū!khaigu ǀnai ge dorose. Nēpa i ge hāǀaro ra ǁgamǁkhaega nî ǂhâbasa i ǂâuǀoahâ ǁgam-e ǁanǂgāsabena ūhâbas ase. ǂOanǁob, Hardap tsî Naute ǁkhaegu ge kaise !gâise ge ǀoa tsî nēs ǀkha !gâib ǀguiba ǁanǂgāsabena nî harebeba.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here