ǀHûǁare hâse ra om khoen projeks ge !gâise garu

0
65

Obrein Simasikub

Omuthiyas-Hakadisi koroǀa (45) omdi hîa ge ǀHûǁarebese ra om khoen ǂNûiǂgās (SDF) !nâ-ū Tsumeb !nâ a omhedi ge ge dītoahe tsî di ge ǀnî 45de ǁaupexa ra dītoahe. Nē omdi ge a !â ǁnāpa nî omhese ī 320 ǂam ǂganǀgauba !khōǂgā hâ omdi dide Tsumeb !nâ.

Tsumeb di Sîsenǂuira Mâisab, Alfeus Benjameni ge ge mî, Tsumeb !ā!khōmais ge !hūsa ǀHûǁarebese ra om khoen ǂNûiǂgāsa a māsa, îs ǂam ǂganǀgauba !khōǂgā hâ omde om tsî ǁnās !nâ-ū omn ǂhâsib hîa ǀgaisase !hūb !nâ tsî !gōsase, Tsumeb !nâ ra khâiba oe-am.

Benjameni ge ge !gára!ā kaise i ge ǂhâbasa isa, !kharaga ǀgauna ôa-amsa mâtib omn !nubusiba nî oresa hōbahes diba. Tsumeb ǁanǂgāsaben !gôab ge !kharu ge kurigu !nâ ǁ­khaeheǁoasase ge ǀgapi tsî ǁnā-amaga !kharaga ǀkhāna xu nî huiguhe nē !gomsiba oresa hōbas !aroma !khaisa gere ôa-am.

“Sida ge ais ǀkhāba !oa nau hâ ǁanǁguiga nî khoraǂui tamas kai o ǀasa ǁanǁguigu !aroma !hū!âde nî !anu tsî ǂhâbasa xūna nî dī, ǂhanub tsî aitsama mâbasen ǂnûiǂgādi !khōǁôagus !nâ-ū. Nē !hūdi tsî ǁ­anǁguigu ge ǂam marihōǂgāde ūhâ khoen tsî ǁaegub ǀnōb hǂgāde ūhâ ǁanǂgāsaben !aroma a ǂâi!nâǁguisa.

Nēpan ge ǁkhāti ǀawa!namn, !khō-omdi mâisan, ǁgau!nâ-aon tsî ǀae!khō-aon tsîn hoana nî !khōǂgāhe. Nē !kharaga ǁanǁguigu !nâ da sida ǀaweǁguib ǀkha nî toa tsî !nāsa ­ǁanǂgāsaben Tsumeb din di ǂhâsib om-e ūhâbasens diba nî dīǀoaǀoas kara, o da ge ra ǂgom !gâi ai!gûsa da ǁangāsaben Tsumeb dina ǀomkhâi kais !nâ ra dīsa,” tib ge Benjamena ge mî. ǁAn-ai!khaisa ūhâs ge a mâ !hūǁî-i hoa-i di aiǂhanu tsî da ge sida !ā!khōmais ase sida ǁkhāsib !nâ hâ xū-i hoa-e ra dītsâ nē !gaesens omn disa oe-amtsâsa.

!Nubusib marisa ūhâ tsî nē xūna supuse dīs dis, ge ǁkhāti !gâise gere ai!gû sîsengu !hū!âde !anu tsî ǂhâbasa xūna sī-ūs diba ge !khom!nâ, xawe da ge ǁî-i xas tsîna ǁkhaehe tide tsî sida !âǀhuru-aon ǀkha !khōǁôagu hâse ǁkhā da ana nî dī Tsumeb ǁanǂgāsaben !aroma.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here