Tsumeb !aroma a ǂâiǁguisa universitaits ǀaweǁguigu ge !gâise ra ai!gû

0
52

Obrein Simasiku

Omuthiyas-ǀAweǁguigu ama kais gaxuse a !âusa ǁnāti ī ǂâi!nâǁguisa universitaits hîa Oshikoto ǀKharib di !Hana kai!ās !nâ nî mâse īs tsî Tsumeb Universitaits ǂAns tsî Texnolixib tin î ǂansa is ge kaise !gâise ra ai!gû. Hangala Investment Holdings tsî Dundee Pecious Metals hâra ge mâs hoasa ge mîǁgui N$1.4 miljuns tsî N$1.5 miljunmarisa ran î māsa nē ǂâi!nâǁguisa universitaits di ôa!nâde dīs !aroma. ǀNai a dītoasa ǂgaekhâib ge hâ nē ǀasa universitaitsa ǂnuwis !aroma Tsumeb Universitaits ǁGuiridi ǂNûiǂgās (TUIH) !naka, tsîs ge Tsumeb !Ā!khōmais tsîna ǀnai !hū!âsa ge mā nē universitaits nî ǂnuwi-aihese. Universitaits di ǂhunuma ǂâiǂui-aon ge !khōdana nî komitesa ge ǁgaumâi tsî KPMGsa mûǂamaose.

KPMGs ge a ǀhawe wekheba nî !khōǂgā ôa!nâde nē universitaits ǂnuwis ǂnamipe dīs ǀkha. KPMGs ge ra mî ǁîn hoa !hūbaisise aitsama mâbasen hâ ǁani ǂnûiǂgādi ǀkha ra sîsenǀhao tsî marin ǂoa tsî ǂgâxas ǂkhanina kō!gâs, teks-i tsî ǀawemāde mās, ǂōrisa sîsenǁareba ǁîn ra !oabade mā khoen tsî ǂnûiǂgādi ǀkha ūhâs tsî nēs !nâ-ū hâ ǁkhā !aorosasiga ǀoroǀoro tsî hâ ga !ēde sîsenūs !oabade ra māsa. Sîsenǂui ra Mâisab Tsumeb dib Alfeus Benjameni, ge ge mî KPMGs ga ǁîs ôa!nâde a dītoa on ǀoasa !nurib hoana ra !gā!gāba nî !khō!oasa ais ǁga hâ daoba nî ǁguiǂuise. ǁNās khao!gân ge !Hūb di ǁÛb Hage Geingoba nē projeks tsî ai!â hâ sîsengu ǂnamipe nî mâi-ai!â. ǁKhā soab aib ge Benjamena îb di ganganxasiba gere gowaǂui, ǀgaub tsî !haesib hîab Tsumeb di sâuǁkhāsib tsî ǁanǂgāsaben !gôaba ge ǀomkhâib ǂnamipe tsîb ge ge mî, nēs a ǁgauǁgau !khaisa !gâi !oabaden ǁanǂgāsabena ra !khō!oas disa.”Sida ge nēsi !âu hâ ǁnāti ī ǂnuwihes ǀae!khōs !nâ ra sîsenūhe xūn !anubēs !khaiba.

ǁNāpasa i ge !hū!â-e da !âu hâ ti hâ ǀhapiokaisen-e a ǀkhai, ǀnain ǁguiri-aona ǂharugub !khaiba Auto Techsa xu ge ǁama xui-ao. “Hoara a ǂhâbasa !khais ge ǁîn nēti ī !khaiba aibe nî ôa!nâsa tsoatsoan nîs ai!â,” tib ge Benjamena ge mî. Nēti ī ǀasa ǂharugun ge sîsenmās !ēde Tsumeb ǁanǂgāsabena nî ǂnuwiba.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here