Skolǀgôan ge ǀhubuǀhubusenxūna xu ūbēsensa ra ǀawemāhe

0
42
!Khâikhoms … ǀAwa!namn ǀhubuǀhubusenxūn !âb !Namiǂnûs !nâb di Mûǂamaob Martin Clarki, ǁnāpab ǀhubuǀhubusenxūn hōhō!nâs gowaǀîsa !Namiǂnûs !nâ gere dīse.   

Xoa-ao-i:
Tuuliki Abraham

!Namiǂnûs-ǁKhāǁkhāsenaon ge ǀAwa!namn ǀhubuǀhubusenxūn !âb !Namiǂnûs !nâb di Mûǂamaob Martin Clarki, xa nē !gâi tama sîsenǂuiba ūhâ ǀhubuǀhubusenxūna sîsenūsa xu gere !khâikhomhe. Clarki ge skolǀgôana !Namiǂnûs !nâ Afrikab ǀGôan Tsēs ai Luderitz Junior Sekondere Skoli tawa gere gowaǀî. ǁÎb di gowaǀîs ge ǀhubuǀhubusenxūn sîsenūs ai ge hâ i tsîb ge nēs xōǀkhā !nāsase Namibiab !nâ mā-ams ose ra ǂgâxa-ūhen tsî !nāsa !nāde skolga xu ǁaeb ai!â ǂoasa ra !aroman tsîna gere ǂgaikhâiba nē skolǀgôana. Clarki ge ge mî, ǁîb ǁaupexa nēsi !nona ǁkhâga !Namiǂnûs !nâ a sîsenxasa nē ǀasa ǀHubuǀhubusenxūn !âb beros ge a ǀhui-amhes khao!gâ. Nēsis kōseb ge nē ǀhubuǀhubusenxūn berosa xu koro ǁhōga ge ǀhui-am, hû khoen ge !â!nâ ise.

Nēpa da ge sida ǂhâbasa ī kara o sida ǁkhāsib !nâ hâ xū-i hoa-e nî dī ǂhanu tama tsî ǀhûhâsiba ra khôaǁnâ xūn ǀkha ga a ǀhaweǀhawesen khoena ǂhanub kōse sm-ūsa.

ǀHubuǀhubusenxūna ra ǁamaxuse !Namiǂnûs !ās !nâ a ǂansa ǁamaxu-aob tsîn ge ge !khōhe tsî nēsis kōse !khōsis !nâ ǂnôa ǁnāpab ge ǂnûiǁkhaemaris ai ǂoasa mā-amhe tama ise.

!Aruǀîb ge Clarka ǀgôan tsî ǀhûhâsiba gere ǂgan in nē ǀaeb ǀhubuǀhubusenxūna sîsenūs diba sada ǀhûhâsiba xu ǀguipa mâǀhao tsî !khamǂui. ǀHubuǀhubusenxūn tsî xana-i tsîn ge ǁamaxu-ao-i ǀgui-e marisa kurus ai ǀam tama hâ, xawe ǀgâsib tsî ǀaena ai!gû kai tsî ǁgâu!nāpe ǂkhawadīb tsîna hui!nâ tsî ra ai!gû kai. Skolǀgôan ge nē xūnan kara sîsenūtsoatsoa o skoli âna ra ǁnākhao tsî !aruǀî turab skoli diba ǂoa!nâ tsî skola xu ǁae tamab ai ra ǂoa tsî !goaxa ǁaeb âna ǀnai go !khom!nâ.

Afrikab ǀGôan Tsēs ǂâiǂâisens tsēs nēs aib ge !Namiǂnûs ǂGiǂgosi ǁHûi!nâǂharis  ǀAwemā-ao tsî ǁkhāti a ǁKharas ǀKharisi ǀAwemā!nans aiǂnû-aob Jan Scholtza, gowaǀîs hîa ge Minister Doreen Siokas, Ministeris Surigu ǀGuitikōsib tsî ǀGôa Kō!gâs disa xu hâ isa ǁnāpa ge ǀhao hâ i ǀgôan, ǁgau!nâ-aon, sîsenaon tsî ǀhûhâsib khoena gere mâi-ai!â.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here