!Norasasib !khams !gari-aon ôan ge ǁkhāǁkhākhâide ge dītoa

0
31

Xoa-ao-i: Lorato Khobetsi

Tsaraxa-aibes-170 ǀGôan !Norasasib !khams !gari-aon din hîa ge !nona ǁkhâgu ǁaeba ge !khōǂgā hâ i ǁkhāǁkhākhâisa Kaiǁganaxab ǂKhamkhoena ǁKhāsiga ǁKhāǁkhākhâis Senters tawa Hardap ǀKharib !nâ ǂguro !âb ǁkhāǁkhākhâis diba a dītoan ge kai !gâiaǂgaob tsî dâb ǀkha gere ǁhao. Nē ǁaxasib tawas ge Hardap ǀKharisi Mûǂamaos Esme Isaacksa, nē ǂkhamkhoena ǁîn di sī!nâdi !aroma !gâi!gâba ǁkhoreba tsî ge ǂgan ni, in ǂhanub ra dība ni xūna !gôa!gâ ǁîn di !gaesende oe-ams !nâ. “ǁKhāǁkhākhâis ose du ge sadu ra ǂgao sîsenna hōǁkhā tide. Nē tsēsa xu du ge !aruǀî !norasasib ǀgôa tama hâ. ǁKhoreǁharesase tsâ re Namibiab ǁgâus !nâ, tā aitsama ǁaraǂuisen, tā aitsama !norasasib ǀgôan ti ǂgaisen, sadu ge a Namibiaǁî,” tis ge ge mî. Nē !nans hîa ge !nonaǁî i ǁkhāǁkhākhâide ge ǂhanub ǀkhāba xu a !khō!oases ge !hūǂhaweba khomais, ǂguro huib tsî !gao!gao ǁkhaubasens ǁkhāǁkhākhâis hâna ǀnîn ǀguina ǂgais ai. Nē proxrammi hîa nē ǂkhamkhoen !Norasasib !khams !gari-aon dina kō!gâs ai a !ammâisab ge ǀgam !âkha xu a !amǁaresa, ǂguro !âb hîa ǀgam ǁkhâga !gao!gao ǁkhāǁkhākhâisa aitsama huisens !aroma !khōǂgā hâb tsî ǁnās khao!gâ ǀgamǁî !âba haka ǁkhâgu !omkurus ǁkhāǁkhākhâisa !kharaga !âgu !nâ nî !khōǂgāse. Nē proxrammi ge ǀoasase Ministris ǂGamǂgamsenǀhurun, ǂKhamkhoesib tsî !Haosi !Oabadi dis !khōdanas tsî mûǂams !naka hâ. ǁKhā ǁaxasib tawab gere !hoa soab aib ge Minister Jerry Ekandjob, Ministris ǂGamǂgamsenǀhurun, ǂKhamkhoesib tsî !Haosi !Oabadi diba ge mî “Sida ge Universitaits Namibiab dis tsî !Haosi ǂKhamkhoen ǀAwemā!nans Namibiab dis hâra ǀkha ǀhûǁare hâse a ǁaxa ǂhanusise ǂhaweba ǂgaekhâisa hîa nî Kabinets ǂhanub ase ī tsî ǂgaoǀkhāba mâ Namibiaǁî ǀgôa-i hoa-i Xrat 12 ǀkha i kara toao, aibe !gao!gao ǁkhāsigu ǁkhāǁkhākhâisa nî !gû!kharu!nâsa !gâi ǂūsiga ǁawoǁawos ase.” ǀNî ǂkhamkhoen hîa nē proxramma xu ge a !gâi!gân ge ra mî, nē ǁkhāǁkhākhâis kaise kai hui base ǁîna ībasa tsî gangansa ǂhanuba gere mā ǁîna !ganga xu ūǂui tsî nēti ī ǂhâǂhâsa ǁkhāǁkhākhâide mās !aroma.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here