Gazzab ge ǂkhamǀgôa !gamega ra !haraxu

0
71

Xoa-aos: Hilma Nakanduungile

Chettos-Namibiab kwaito ǁnae-aob Lazarus Shiimib, Gazza ti ǀgui !nāsase a ǂansab, ge ǀgôa !gamega ge ǀgaisase !haraxu tsî ge mî nēb a ǂhanuo!nâ ǁaxasi tsî Namibiab ǀgôan !goaxa ǁaeb ǁhawode ra !khom!nâsa. Shiimib ge nēsa ǁnāpab ge Sanǁaes ǀgôan tsî ǁîn ǁgûna Skoli ǁga oa tsî Hâ Skoli !nâ ti hâ ǂgaoǂgao!nâs ase gere gowaǀî soab ai ge mî. Nē ǁaxasib ge 20 Gamaǀaeb dis ai Kandunda Kaseta !Amǁaresa Skoli hîa Huriǂoas ǀkhāb Zambezi ǀKharib dib !nâ ǁgoeb tawa ge hâ i.

ǂAns hîa ge nē skola xu a hōhes !oagun ge !nāsa !âb ǀgôan hîa skoli xu ǁae tamab ai ra ǂoana tare ǂkhamǀgôade !khōǂgā hâ ǂkhamǀgôa !gamegu xa ra !aromahese. Shiimib ge ǀhûhâsib ǁgûn hîa nēti ī ǂhanu tama ǁnaetin ǀkha māna !khâikhom tsî ge mî in ǀû.

“ǂKham ǀgôaros ra !gameb kōse sī-ū ots ge ǁîs di !goaxa ǁaeb ǁhawode ǁara tsîs ge sa !gāse ǀgui ra ûihâ,” tib ge ge ǀgomǀgom!gao. Shiimib hîa a Aimâba-aob ge nēs xōkhā ‘Skoli ǁga oa tsî Hâ Skoli !nâ’ ti hâ ǂgaoǂgao!nâs dib, ge skolǀgôade hōhō!nâ tsî ge mîba ǁgau!nâs ǀguis a dana !aroma hîa ǁîde ûib di dao-made di ǀhui-ambasa tsîs ǁgâu!nâsa îdi ûigu !nâ ǂgurose nî mâihesa, ǀnî xū-i ose. “Hanats nē ǂgaeǂnamis ǀgâsib disa xu nî ǂoa ǂgaos kara, ots ge skoli !nâ dītoats nîs kōse nî hâ, ǀgâsib ǁgau!nâs xa ǀgui !kham!oa xūse ībahe amaga,” tib ge ge mî. ǁÎb ge Chettos ǀhûhâsib khoena ge ǂgan in !ûisen !haosiǂūsiga ǀguirosa ǁgau!nâs ǀkha îra ǁîra ǂkhâ!nâgu tsî ǂkhamkhoena ai!gû kai khao-oa kais xa.

!Hao!nāsi ǁnaetin hîa ǁgau!nâs ose hân ge ǀgâsib !nâ ra ǀam. ǁGûnab ge ge mîba in ǀgôan âna skoli ǁga sī tsî shibindi tsî !gâi tama !khaina xu saru skola !oa. Gowaǀîs hîa ge îb soas ai gere khomaihes !nâb ge !Nakaǂnôa Ministeri Khaohâ Kaisa ǀHûhâsigu dib Royal ǀUiǀoǀoba, Kandunda Kaseta !Amǁaresa Skola gangansa gem ā în di ǁguiǂgāsens nē ǀgôana !khō!oms dis !nâ. ǁKhā ǁaxasib tawas ge Presidenti Berosa skolǁgaruga Xrat 8 tsî 9 skolǀgôana ge ǀkhae.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here