Britanjeb ge ǁîb di sîsenǁareb Namibiab ǀkhāba go ǁawoǁawo

0
47

Sîsenao-i xa xoahe hâ

ǀAeǁgams-Britanjeb di !Hūǂnûǁkhaeba-aos Namibiab !nâs Jo Lomas, ge ai!â gere ǂoa wekheb di Sontaxtsēs ai ge ǁawoǁawo îs di !hūb di ai!gûsa Namibiab ǀkhab ūhâ !gaeǁares ǀkha.
Lomas ge nē gowaǂuisensa ǁnāti ī ǁaxasib hîan ge Britanjeb gaoǂuis Gaos Elizabeth 2 ǁîs di 91ǁî !naetsēsa gere tsēdī!nâb tawa ǀAeǁgams, dana!ās Namibiab dis !nâ ge dī.

“Ti !hūb Namibiab !nâ î-e ra aimâ kais ge, Namibiab ǂhanub ǀkha sîsenǁaresa tsî ǁawoǁawosa î-i nē ǀgam !hūkha ǁaegu nî hâ ǁnâuguxoaǁgui-e ǀoasase dīǂuihe tsî nēs ǀkha ǁawoǁawo Namibiab ǂharugub mâkaihe tidesa,” tis ge Lomas age mî.

!Aruǀîs ge nē !hūǂnûǁkhaeba-aosa ge mî “Sid age a ǂan ǂharugub di ǂkhanuse !gûs mâtikōse Namibiab !hūsâuǁkhāsib !aroma a ǂhâbasa !khaisa. United Kingdommi !nâ da ge sida kaise Namibiab draiben tsî gomaǁgan-I xa a ǀgapiǀgauxabahe,” tis ge ge ǀgomǀgom!gao.

ǁKhā ǁaxasib tawas ge ǁgoaǂuidi hîab Britanjeba rah ō!âdi tsî uiuixa ǁnāǂamdi ha hapio ǁanǂgāsaben ai ge dīhede ǀgaisase !haraxu tsî xawe ǁkhā soab ai gangansa ǁîs tsî ǁîs di !hūb ǁanǂgāsaben, ǂhanub tsî Gaos Elizebeth 2ǁîs ǀons !nâ mâxōǀkhās tsî ǂkhâ!nâs nēti ī !gom ǁaegu !nâb Britanjeba gere māhen !aroma ge gowaǂui.

“ǂOago kurib di nē ǁaeb !nâ da ge Gaos Elizabets 2ǁîs di ǂgaeǂguis kuriga gere tsēdi tsî !gâi ǀomkhâis tsî ai!gûde United Kingdommi !nâ.

!Oa!oaxase tsî !âubasenhe tamase da ge nē kurib !nâ ǀnai !nona terores ǁnāǂamde saogu hâ ǁkhâgu !nâ ge ūhâ i. Tita ge ǂgaoba xu hâ gangansa ǁnāti ī tsâbaǁhaodi tsî ǀgaiǀgai!nâs gowaǂuisendi !aroma hoado ra mā, nē !gomma da ge ǀguri !khō tama hâ i amaga,” tis ge ge mî.

Britanjeb !Hūǂnûǁkhaebas Namibiab !nâs ge ǂauna !gôab ǁkhausaben x age ǁhao!nâhe hâ i ǁâudība ge ūhâ i hîa ǁaub tsî !aiaba ǂûxūse !khōǂgā tsî ǁnaeb tsî ǀkhōs ǀkha ǁhao-aona ǂaiǂhawab ai ge ūhâ ise.

ǀŌ-aisa ǁgauǂuis hîa ge hâ is !nâs ge 1957ǁî kurib !nâ ge ǂguro !nās ase ǂoaxa Land Rovers tsî ǀasa Land Rover Evoque Convertible hâra ge ǁgauǂuihe hâ i. !Nakaǂnôa Ministeri !Auga!hūsi !Gaeǁaredi tsî Sîsenǁareb dis dib Dr Peya Mushelengab ge dana gowa-aose nēpa ge hâ i.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here