vakevereli pomaholi gaengen mompanguro morwa kutoona varandi

0
44

Maria Amakali

Windhoek-Vakevereli vavali kava kere asi kavahomokerere varandi pevango lyomaholi lyakara moVenduka, sivike kasipwire ngesi kuna kara nye sikando sokuhova omu kavakamonekere kompanguro moutano kaupwire.

Tobias Nambahu, gonomvhra 25, ntani mukwawo ogu kavayirugene nendi Thomas Nghilyeendele, gonomvhura 26, kavavakwete moamazuva 28 Kudumonkuru, konyima tupu apa kavatere mafano gawo momavango gonombudi omu kayimonekere asi kavakere nosiruwo sokusandagura varandi nokuvatoona ava kavakere asi awo kwato yirwiso pevango lyakara moHockland park. Nambahu na Nghilyeendele kavakasikeme nye apa avasikama wokuzona mompanguro kumwe nomupanguli Venatius Alweendo omu yina vatanta simwe sokutoona varandi negano lyokuzonagura marutu gawo, ntani egano lyokuvaka.

Vagazarerwa ava kavakere asi kavawizire kahana vakarelipo vawo poyipangura, kavavatanterere nonkondo dawo omu navagwana vakarelipo ano awo kava vapere nye yimaliva yelifutiromo yokusika ko N$2000.00 mwankenye gumwe.

Vavali kavatoonene vantu namukurwendi, Curtis Brandt ntani Genrei Schmidt, ogu kakere asi konyima zokumutoona kavakamukonderere mosipangero vamuhakure. Kuna kuzuvhika asi vavali ava kavapitire momatuka ntani kutoona kovakungi ava, paapa gumwe govaremeni kakabubukire mositora age kuna kuzoza honde.

Yitundwamo yosivike kasipwire vanyandi ava kavaninkire asi vakevereli navenye mwato nondunge, nkango ezi kazikere asi vavali ava kapi kavazitambwire noureru. Sihorokwa esi kasifanekere gumwe gokupitapo ntani mafano nye gomositora.

Efano kuna kulikida asi vantu ava kavakere monomutangu dakahurako, unene momavango gonombudi omu nye sinzi sowo kavayimwene vana kuliza kumwe novakungu. Ano wovasesu tupu vana kukwatesako vanyandi ava vantu nomaukurwendi.

Ano ngesi kuna kumoneka asi vakevereli ava kavavahagekesere nakauke koyirugana yawo. Mokukwama mupanguli, simpe kuna pumbwa umbangi patjangwa ntani mafano gana kulikida sihorokwa yina kara asi simpe kapi vana kara nayo.

Sihorokwa sangesi simpe kuna kusindindira siyakareko mwaPembankuru 11, omu yina pumbwa simpe ekona kono ntani kugwana nye vahahende ngava karerapo vamati ava wosirugana soukungi ndi asi usikiliti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here