Mukadi kavamukonderere mosipangero konyima zokukara morwa kudilira ure woyivike

0
65

Kwatundu Kovanambudi

Windhoek-Mukadi gonomvhura 29, ogu ana kara asi kukwama nongereka unene vana kutumbura asi zaBushiri, musita kavamukonderere mosipangero sopa umwene somoVenduka morwa kukara nye mediliro ure woyivike yitatu. Mukadi ogu kayirakwire nye mwene asi kapi ana kara nononkondo morwa nare ana huru kulya, nampili kuzogana kooku kapi ana kuzogana momazuva ogo.

Mukadi ogu mazuva gamwe kukatunga mosirongo saSouth Afrika, omu ana kaza kongereka vana kutumbura asi ECG, zakara asi zamusita Bushiri, nampili papa nye aya kara moNamibia age simpe kugwanekera nonompitisili dongereka ezi mosirongo somaparambo moSouth Africa. Kugusa konye eyi yokunyoka kulya, mukadi ogu nampili mema kapi aga nu. Kapi yina kara yina divikwa asi morwa sinke mukadi ogu ana karere nediliro.

Siruwo csanare kwakarako nombudi asi koveli vantu vafa morwa ediliro, muna hamene musita gomosirongo sooso saSouth Africa, gakere mediliro ure womazuva 30, makura yiyo gafa konzara.

MoSouth Afirca, musita Alfred Ndlovu , gono mbura 44, kwahertekere kuhonena Jesus, omu gakere mazuva 40, gahana kulya nomasiku. Moomo nye mosiruwo oso, ozina womukadi ogu kapi vana kuyizuvhira mbili, yiyo kavahundilire asi ngereka ezi vahepa kuzikonakona.Ozina vana kara asi kapi vana hara kulitumbura, kavagusirepo rugendo rwawo rokuza koChina, kumwe nokutengura kembo konyima apa kavagwene mbudi asi munawo gomukondi kapi ana kulya nondja.

Ame kapi nina kuyizuvhira mbili eyi. Kapisi yimo nadiva munange ngesi, yimo banma kutanta ozina, omu vana kumumona asi anatongama rutu kapi runa wapa. Gonomvhura 29, apilire kurugana, kwatunga kumwe novakwawo murukanda romoKhomasdal, nye ekoro lyendi kwatunga komuzogo gosirongo.

Mokukwama vaholi zendi, vatunga pevango limwe tupu, aga kwaza noyirugana, momazuva 18 gaKudumogona, ano apa kakatengwire nondja odo simpe modili moyskas kapi ana dilimo mukwawo zendi.

Ame makura yipo kani mupulire asi morwa sinke ana pilire kulya nondja edi, age yiyo katente asi kuna kara mediliro ntani kundindira spirit zimutantere ntani nalya. Siruwo ngorooro, makura ame yipo kanirende fruits nomboroto, eyi yakara asi yiyo gahara nye unene, nye mboroto nazo kaniyazimwene kapi zina wapere hena kuzilya. Yimo ana kutanta mukwawo zendi ogu vatunga nendi age makura yipo katameka kukara nomutjima koka,.

Age siruwo simwe kwavatanterere asi kapisi hepero nkenye apa apilire kusikisamo egano lyendi lyokudilira morwa vana kara nomautovara moyskas. Mukwawo zendi ogu kavazigidire vaporosi, katente asi kapisi ureru kusininika mukadi ana huru opo asi alye, ngano munona ngano hansa. Apa nye katanterere vaholi zendi gatunga nawo asi age kapi ana kara nononkondo morwa kapi ana kulya, owo vakwawo yipo nye kava gwene ekoro lyendi ava nye kavatanterere ozina.

Age katente asi apa gawizire moVenduka kwatungire nekoro lyendi, nye yiyo gavasiga morwa kusivana asi kuvazogererera masiku apa akanderere.Age simpe katente asi vakwawo zendi vamwe kavazire koNigeria kwaTB Joshua. Vakwawo kavatente asi age posiruwo simwe kuza konondundu daOtjomuise vakakanderere.Posili siruwo simwe gakatengura funguna zendi vana zimuvaka morwa kwakakere mazuva katatu kondundu ano vawidi nawo yiko nye vakamunkwewire funguna zendi. Chaplain govaporosi, Chief Inst Jefta Ihambo, katente asi vantu kuna kuruganesa epuko bibeli, omu vana kuyizuvha makura tavahonene awo kumwe nokufa nye morwa yihonena.

Pausupi ediliro kuna kara nye mpangera zoge kwaKarunga, nye gumwe wahepa kulya. Nsene asi ove pepi naKarunga hawe takuvatere ofunde.

Ove kuvhura ofe konzara zokudilira nye vantu tavayimono asi kuna fu morwa ekondjero lyoge pampepo, kapisi yimo ngoso.

Elipondo kwakara monompito dokulisiga siga, rambangako ediliro. Age kagwedereko asi Karunga kapi gapulisira kulidipaga nyamoge. Vaporosi makura yiyo kavatokwere asi mukadi ogu aze kembo kumwe nokukatunga nekoro lyendikomuzogo gosirongo konyima apa kavamudumbwire.

Ntani kavamupere marondoro asi ahageke kuza aka kanderere konondundu morwa mavango gangoso kapi gawapa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here