Ya Toivob tsâbaǁhaodi ge mā tama hâ

0
49

Sîsenao-i xa xoahe hâ

ǀAeǁgams-Ida Jimmys, Namibiab !norasasib !khamaon mâǂoa hâ !gari-aos tsîn ge ǂauna tsâbaǁhao-aona ǁhao tsî ǁîs di tsâbaǁhaosa ǁōǂoa ge Herman Andimba Toivo Ya Toivob, ai!â gere ǂoa Fraitaxtsēs ai ge 92 kurin ǀkha ǀAeǁgams !nâ a ǀomǀunib !aroma gere mā. ǁÎs ge ge mî kai !oab tsî tsûb ǀkhas ge nēti ī ǁōǂoas ǁîs di kurisa ǂgiǂgosi !khōsabe tsî !norasasib !khams !gari-aob, Ya Toivob disa ǂansa. Jimmys ge Ya Toivob ǀkha !norasasib !khams kurigu !nâ Robben Islands !Khōsaben !Gaeǁares !nâ gere ǀhū. Ya Toivob ge ǁîsa ǁgûb ase tsî ǂguina ǂgurihaise ge ība i “ǂgui sekondegu, minutgu, irgu, !oedi, tsēdi, ǁkhâgu tsî kurigu !khōsis !nân ǁîb ǀkha ge hâ igu !nâ-ū”. ǁÎs !oagub ge Ya Toivoba !gao!gaob ai !gaoǁguisa, hāba hāb ti gere mî khoe tsî ǂhanu-aisib tsî ǀguitikōsiba gere !khamba. Jimmys ge !hūǁîna gere ǂgan in ǀû tamase ûiǂui !gâin !gari-aob Namibiab dib ge mâba hâ ina tsî ǀgora ǁîb gere mâ!oa xūn, ǂgaiǀons ai ǀhôakao!naris, aitsama !khū!khūsens tsî aitsama ǀgapiǀgapisens tsîna xu. “Sida !gâsas Vickys, ǀgôan tsî hoa !oahâ ǀaokhoedo ǂgaoba xu hâ tsâbaǁhaosa ū!oaba te re tsî !gôa!gâs ǁnā buruxa ǂkhâ!nâs hîa du Cde Ya Toivoba !gâi ge ī tsēdi tsî au ge īdi ǁîb di ûiǁaeb !nâ di !nâ gere mādi !aroma.” ǁÎs ge ge mî, Namibiab ǁaes tsî Swapo !Nans tsîn ge !norasasib !khams ǂnuwi-aogu ǀguiba a ǂoa!nâsa. Jimmys ge ge mî nē !khams ge tātsē supu tama hâ isa tsî Ya Toivob ge ǁîb di ǁnâu!gâdi ǀguis !nâ Suid Afrikab !nâ a mî gowa-ais “!Norasasib !khams ge gaxu tsî nî au” ti hâsa gere ǁgaeǁgae.

Mâǂoa hâ !gari-aos, Jimmys ge !aruǀî ge mî, ǁîs !gâi!gâ khoen di ǀguise ra !gôasensa Ya Toivob khami ī ǁgûba ǁîs di ûib !nâ ūhâs !aroma tsîs tātsē ǁîb di ǂgōǀaudi tsî ǂgaoǂgao!nâdi hoa !hūǁîna ǀguitikōse sîsenūs dide ǀuru tidesa. “ǂKhîb !nâ sâ re ti ǁgû tsî kurisatse”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here