Kavangob ǂurusib !khaigu ge ǀoa!nō hâ

0
44

George Sanzilab

Rundus-Kavangob Aiǂoas tsî Kavangob Huriǂoas hâra ǀaeǁgâudi ge ǀgaisa ǁgâiba ra hō!â sao ran namipe !nubusib ǀaedī-aon tsî ǀae!khō-aon dib, ǂâuǀoasa tama ǀae!khō-ūxūn tsî ǀaeǁgâugu di ǀoa!nās hîa ǂharo ra ǂgui !gôab ǀae-aon dib xa ra !aromaheb hâna. Parlents Komites hîa Surigu ǀGuitikōsib, ǀHûhâsib Omkhâis tsî Omaridi ǂHôan ǀkha a !nao-aisas ge nē mâsiba ǀgūǁaes ge ǁnā ǀkharikha ǁga ūhâ i saris khao!gâ ǁgoaǂuidi ase ge ǂanǂan. Nē saris ge komites nēs SADC-PF tsî nau !âǀhuru-aon, !gōsase Namibiab Sîsenǁaredi AIDS !Oabadi ǂNûiǂgās (NANASO) tsî !Hûǁaresa ǁAedi !Gôakhâib ǂGaes (UNFPA) ǀkha ūhâ !ereamxasiba sîsenǂuis !âb ase ǀae!khō!khaiga ge sari hâ i sorosiǁgoeǀhaos ǂurusib ǂhanugu tsî HIVs tsî AIDS mâsiga ǂanǂuis ase. Kavangob Aiǂoas ǀkharib direkteri ǂurusib !âb dib Timea Ngwirab, ge nē komitesa ǁnāpan ge ūhâ i ǂnû-i !nâ ge mîba, ǀkharaǀkharasiba ǂgâxa-ūhe tama is nē ǀgam Kavango ǀkharikha di ǂurusib !oabade ǀgaisase ge khao-oa kaisa. “ǀNai da ǀgaisa ǁgoaǂuidi ǀkha ǂnôa sida ǂurusib !khaigu tawa hîab ge mâsiba noxopa ais ǁga ra ǁgaiǂoa, sida ǁanǁare !hūb Angolaba xu ra ǂgâxa ǀae-aona da a ǁgaub ǁoas diba,” tib ge Ngwiraba gere mî.

Nē ǀgam ǀkharikha di ǁaupexa 200,000 ǁanǂgāsaben hîa !nāsa !âba !garo!ā ǀkhariga xu hâb tsî ǀgaisase nē ǂurusib !oabadi ǀguide nî sîsenūse īn !aroma da ǀgaisase ūhâ ǁgoaǂuis ge gaxu ǁaeba !goaxa ǀorosib ǀae!khō-aon diba tsî nēs ǀkha ǂurusib !oabade māsa !gâi tama ǀgaugu ai ra !khom!nâsa. Parlements ǁanin ge kaise ge !huri ǁoraǁgûdi sali tawan ge sī-ūhe tsî a mû mâtikōseb ǁîba ǀoa!nō hâ tsî di ǀnî ǁgûde soagu !nâ !hūb ai !nūde kuru tsî ǁgoe ǀgausa o.

“Sida ge 9,328 !nae!khaidi sorosiǁhoeǀhaos !nâ-ū ra ǂhīguhe ǁōn (STIs) dide 2015ǁî kurib !nâ ge ūhâ i, xaweb ge nē !gôaba 12,890 kōse 2016ǁî kurib !nâ ge ǂharo, sida gen ē ǁhōba tātsē dan tama hâ. ǁKhāti da ge ǂgui !gôab di ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāb !nae!khaidi tsîn ǀkha ra ǂnû. ǁKhā da ana da ge ra dītsâ tsî ra ǂgom nē ǁgoaǂuide da nî !khamdansa,” tib ge Ngwiraba ge ǀamǀam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here