Kai!ā ǀaeǁgâudi ge taniǁkhāsiba ra !nā

0
54

Kuzeeko Tjitemisa

ǀAeǁgams-Ministeris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis ge ra mî, ǁîsa I a !gomba !khaisa ǀaesen hâ khoena ǀaeǁgâude xu sîbēsa, nausab Auditeer Xenerali Junias Kandjekeba, ǁîna ge a ǀawemā in ǀaeǁgâub hâ!khaib nî ǀoas karao tā ǀasa ǀae-aona ūǂgā tis hâ xawe.

Nē mâsib ge ǀgūǁae ge ǂoaxa !nurigu hîa ministeris di sîsenxasiga 2012/13, 2013/14 tsî 2014/15 marikurigu !aroma !khōǂgā hâb hîa ge ǂoago wekheb Denstaxtsēs ai !Haosiǂnûsa gere ǁgui-ai!âhes !nâ a !gara!āsa. Nē !nurib di !khōǂgāb hîa ge !hūb a ǂhabase hâ ǂurusib !khaigu tawa ǀae-aon tsî sîsenaona dî!nâs tsî mû!haras !nâ-ū ǀhaoǀhaosab ge ge !nuri !nāsa ǀaeǁgâugu taniǁkhāsib mâtikō kharogan ūhâb dib xa !nāsa ǀae-aona gere ūǂgāsa tsîn ǀnîna nē mâsib xa ǁgarihe hâse ǂaiǂgawagu, sâu!nâ-!nē-omdi tsî soaron hâ !khaigu hoagu !nâ gere ǁgoe kaihesa. Nē mâsib ge !gōsase ǂōǂōsib ǀae!khōdi, ǁorasa !âuhâ ǁgûdi, !hôas ǀae-aon tsî ǀgôaron ǀae!khōdi salgu !nâ gere hō!âhe nau salgu !nâ i !nāsa ǁaega kharoga ǂâu hâse ǀae-aona gere ūǂgāhese. Kandjekeb gere mîs ge “ Habagus !kharaga ǀaena ūhâ ǀae-aon dis ǀgaisa !gâi tama sîsenǂuiba ǁîn ǂurusib ai ūhâ ǁkhā tsî ǂkhawusa ǀae!khōs !oabade ǀae-aona māsa ra !aromasa”. “Ministeris ge nî ǁawoǁawo î di tā ǀaeǁgâude ǁîdi di taniǁkhāsiba !nā hâse ǀae-aona ūǂgā,” tib ge !aruǀî Kandjekeba ra mî. Ministeris ge nēs ai !eream tsî ra mî, ǀae-aona ǁgaubēs a īǁoasa !khaisa !nāsa !garo!ā ǀae!khō!khaigu ǂhâbasa ǀae!khōs huisenxūn, ǀae!khō-aon tsî ǀaedī-aona ūhâ tama hâ amaga. Ministeris ge ge mî ǁîs !gâi ai!gûsa ra dīsa ǁkhāǁkhākhâi mās tsî dī-ūnude ǂgâxa-ūs !nâ ǂkhari!ā ǀae!khō!khaigu tawa tsîs nēsa ǁgâiba kai!ā ǀaeǁgâuga xu nî ūǁnâsa. “Dî!nâgamǁarede xu ge ǂoaxas ge ambulandi !garo!ā ǀkharigu didi kaise gaxuse ra ūsa ǂōǂōsigu ǁaegu !nâ di ra ǂgaihe o, tsî di !aromadi nē mâsib dide ǀnî ǁaega !nari-aona ǀkhais tamas ka ios ambulansa ǀnî ǀae!oabas tawa a ǀhawe amagasa,” tib ge Kandjekeba ge mî.

Ministeris ge ge mî, ǁîs nē !nurib tsî Kandjekeb ǀawemāde ra ǀgapi!gôasa tsîs ǁkhāsib !nâs a oe-am ǁkhā mâsiga nî dī-ūnutsâsa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here