“Twayenena okurikuramenapo ,”- Okomiti ya Tjauana yOtjiÞiro

0
39

Kuzeeko Tjitemisa

Otjomuise-Omuhungirirepo wOkomiti ya Tjauana yOtjiÞiro Otjindjandja, Jazenga Kuhanga, matja Ovaherero, Ovambanderu nOvakwena mOtjauana vayenena okurikuramenapo oveni mokupaha otjisuta kwiimbi ouhonapare mbwari wohuuire wehi rOvandoitji kuwaitavera kutja OtjiÞiro Otjindjandja.

“Owete ovakwatera wehi erikuramene nekutuke ndina ovinenge vyapeke kuro orini mondumbiro youndu nombwiko novi¿enge vyo vakwatera. Owete oveni mbumatuyenene okutjiwa ongaro yetu nowete iveni mbumatuyenene okwiihandjaura,” Kuhanga watja nao mongoze. Matja ehungi kuna okomiti yao indji nohoromende ya Tjauana rakayenda omayuva nuvakara nomahakayeneno peke peke kuna ohongora yo Ministeri yOvitjitwa Vyopendje Yehi nOmaunguriro Kumwe ya Tjauana, Charles Masole, nawina zarwe kunomukuramenepo wa Namibia mo Tjauana, Mbapeua Muvangua.

Kuhanga matja otjimbumba tjao nai tjayandja omana yetatu otjondunge yomana ngasere kurira yokomiti indji mumuna Orutu wOuwa wOkuyarurapo mo Tjauana (Institute of Restorative Justice in Botswana), Otjisuta tjOvaherero-Ovambanderu-Ovakwena mo Tjauana no Otjisuta: Otjauana. Orutu indui rutenga marusoporwa tjazumba aruyakurwa kotjiveta.

Kuhanga wakahurura kutja orutu indwi marukara nombango nokuungura kuna otutu twovitiro ovindjandja mo Namibian nu ngwari kukuhehi okuwira kehi yato. “Matupabaha okuungura navarwe otjovakwatera omakura vomahi ayeevari inga,” matja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here