Erongob mariǂnûiǂuis ge daoga dī-ūnus tsî !āde kō!gâs ai !ammâisa

0
63

Desie Heitab

ǀAeǁgams-Omkhâisens mariǂnûiǂuis Erongo ǀkharib dis ge ai!hūba daoga kurus tsî !gâi!gâi!nâs tsî ǁnāpa xu !āde kō!gâs ai ra mā. Erongob !khō!oa hâ N$622,397 miljuns omkhâisens !aromasa xus ge N$376.8 miljuns hîa ǁaupexa a !khare!âb disa !nari!oabadi dī-ūnus tsî kurus !aroa nî sîsenūhe.

Maris ge sao rase daogu !aroma a ǀgoraǂgāsa N$217 miljunsa ǀuridaogu omkhâs !gao, N$70 miljunsa ǁnā 44 kilometergu Tsoaxubams tsî !Gomenǁgams hâra ǁaegu ǁgoeba ǂgaeǂui!nâs !gao. –Khātis ge N$40 miljunsa a ǂnûiǂuisa ǁnā 412 kilometergu !nūsiba !khōǂgā hâ daob hîa Kamanjab, Kunene ǀkharib !nâ ǁgoeba Tsoaxubams ǁga nî !hûǁareba. ǁKhātis ge N$ miljunsa a ǂnûiǂuisa ǁkhana!oabas !gâi!gâi!nâs Erongob dis !aroma. Nē hoaraga proxramgu ge Ministeris Sîsengu tsî !Nari!oabadi dis !nâ-ū a ǂkhâ!nâsa. !Aruǀîs ge Ministeris !Hū!âde ǁKhawa Kō!gâs dis ge ǁaupexa N$30 miljunsa a māsa ǁîsa xus N$25 miljunsa !hū!âde khoena ǁamabas !aroma hâse. ǁAu!khōs tsî !Gamhurib ǁUib Ministeris ge N$2.7 miljunsa Hentiesbays berosa khoraǂuis !aroma ge !khō!oa. !Oabade ǁanǂgāsabena mās !aromas ge N$4o miljunsa a māsa ǁîsa xu di !Guidiǁgams, !Ūsa!khōs tsî Arandis hâde mâs hoasa 4 miljunsa a ǂnûiǂuibasase. !Gomenǁgams, tsî Hentiesbays hâra ge mâs hoasa N$5 miljunga nî !khō!oa. Omatjetes tsî ǀU-es hâra mâs hoasa N$2 miljunsa nî !khō!oase. Tsoaxubams ge N$10 miljunsa Ministeris Kai!ā tsî !Garo! Omkhâisens dis !nâ-ū a ǂnûiǂuibasa. Ministeris ǂNamipeb tsî !Narisarimas dis ge ǁaupexa N$17 miljunsa ra !khō!oa sîsenaon omde ǂnuwis !aroma. !Hū-omkhâis ministerisa N$18 miljuns, ministeris ǂharugub disa N$35.5 miljunsa, ǂUrusib tsî ǀhûhâsi !Oabadi ministerisa N$20 miljunsa, ǁKhaubas ministerisa N$43.2 miljunsa tsî ǁgau!nâsa N$5.8 miljunsa ge !khō!oa.

ǀKharisi Mariǂnûiǂuis ǀGoraǂgās 2017/18ǁî kurib !aromas ge ǀKhomas ǀKhariba N$1,734 biljunsa ge !khō!oa, Erongoba  N$622,397 miljunsa, ǁKharasa N$844,208 miljunsa, Otjozondjupaba N$653,578 miljunsa, Oshanaba N$338,263 miljunsa, Oshikotoba N$452,668 miljunsa, Omusatiba N$273,926 miljunsa, Omahekeb N$203,051 miljuns, Zambeziba N$358,719 miljunsa, Ohangwenaba N$311,736 miljunsa, Hardapa, N$243,796 miljunsa, Kuneneba N$190,147 miljunsa, Kavangob Aiǂoasa N$241,853 miljunsa tsî Kavangob Huriǂoasa N$157,331 miljunsa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here