Dītsâdi Saǁaes ǀgôana skolgu !nâ ūhâs didi

0
45

Ngaevarue Katjangua

ǀAeǁgams-Kurikorobe ra hâ ‘Oa skoli ǁga, Hâǀgara skoli !nâ’ hirihiri!nâs hîa Saǁaes, Ovatuen tsî Ovatjimba ǀgôan ai !ammâisas ge ǂgomhe rasa !oa !gâise ra ai!gû nē kurib 2017 !nâ. Nēs ge !kharaga ǂnûiǂgādi huib tsî mâxōǀkhās ǀkhasa. Nēti ī hirihiri!nâs hîa nēsi !nani kuriga !khoehâs, ge ǂkhâ!nâsa nē khaohâ hâ ǁaedi skolǀgôana ǁkhāǁkhāsensa mās ai a !ammâisas ge nē ǀgôana skolmaridi, !narixūn skoli ǁga tsî skola xus, mâiǂuidi !nâ ǁgâude !oa ǁaru-ūs, ǁkhâkorobe marisa ǂhâsigu !aroma mās, ǁāsen tsî soposenxūn tsî hâ!khaina mātares ǀkha ra hui. ǂOago wekheb Denstaxtsēs ain ge !kharaga !âǀhuru-aona ǁîn ǂkhâ!nâs mîmâde ge dī nē proxrammi !gao. Nē mîmaidi ge N$3,000 xu N$60,000 kōse gere ǂharo tsî mario!nâ xūn tsîna ge !khōǂgā hâ i. Sao ra ǂnûiǂgādi, First National Mariǂgaes Namibiab dis, Namfisas, Oxygen Communications tsî MVA ǂGaes hâdi ge ǀnîdi nēpa ge mîmaide a dīde in ǀgôana skolǁgarugu, xoa-tsî-xoa-aixūn tsî tareǀgôade tarekhoeǁkhâǀgaeb !aromas tsîna kō!gâhe. ǁNā ǁxasib mariǀhaoǀhaos dib tawab gere !hoa soab aib ge ǁgau!nâs aimâba-aob Lazarus Shiimiba (!nāsase Gazza ti ǀgui a ǂansab) ge mî, nē huib hîa nē ǁaedi ǀgôana ra māhed îna ǁîn di !hao!nāsi naetiga xu ūbēs ai !gao!gaosa tama hâ, xawe îna îna ra unu ǂgaosa in în !hao!nāsi ǂūsigu xōǀkhā omkhâisens tsîna hō tsî ûib !nâ ǀguitsē xū-e ǁîna aitsama tsî ǀhûhâsigu âna harebeba. Nē hirihiri!nâs proxrammi ge 2010ǁî kurib !nâ ge ǂnuwihe, Khaohâ kaisa ǀHûhâsigu !âb hîa ǂGuro Ministers Beros !naka ra ǁnāb !nâ. !Nakaǂnôa Ministeri Khaohâ Kaisa ǀHûhâsigu dib Royal ǀUiǀoǀob, ge ǁîb di ǂgaoba xu hâ gangansa ǁnāti ī marisihuib tsî nau hâ ǂkhâ!nâdi !aroma ǁnāpa ge ǀhao hâ i ǂnûiǂgādi tsî ǀguiǀguibe khoena gere mā. “Tita ge sida ganganxasiba ǁnāti ī ǂnûiǂgāde ra mā ǂgao ǀûs ose ǂhâbasa ǂkhâ!nâsa nē proxrammi !aroma ra māna ra mā ǂgao tsî ǁîna ra mîba sadu mādi !gâi!gâba ǁawoǁawos ase nî īsa,” tib ge ǀUiǀoǀoba ge mî.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here