Omahekeb ge !nāsa ǁkhawa hâ!khaimās !garo!āde ǂhâba hâ

0
56

Kuzeeko Tjitemisa

ǀAeǁgams-ǁAupexa 42 persentgu di ǁanǂgāsaben Omaheke ǀkharib din hîa ge ǁkhawa hâ!khaina māhes !aroma ǂganamsensa a dīna xun ge !gôa!gôahe rasa !oa !nona khoen ǀguina mâ haka khoena xu !hūde ǂhanub di !garo!ādi ai 2016/7ǁî kurib !aroma Omahekeb !nâ ge !gâi!gâ, tib ge ǁnā ǀkharib di ǀkharisimûǂamaob Festus Ueiteleba ǂoago wekheb ai ge ǂanǂan.

ǁÎb di ǀkharisi gowaǀîs !nâb ge Ueiteleba ge mî, Omahekeb ge ǂoago mari kurib !nâ !nona !garo!ādi ǀguide ministeris !Hūdi tsî Khoena ǁKhawa Hâ!khaimās dis xa ge ǁamabahe, ǂgaiǀons ai Smutsvilles, Bospoort Portion 1 tsî Bospoort Portion 2 hâde.

ǁNāpa xu ra ge noxopa ǀgam ǂganamsenaora hâ!khaina ge māhe !garo!āra Loras tsî Kranz hâra tawa. Nēs ge khoen hîa ge Omahekeb !nâ !hūde a hōna hûs ai ge mā. Ueitileb !aruǀî gere ǁgui!āsa !oas ge ministerisa sao ra !garo!ādi tsîna ge ǁama; !garo!ās 432 !gôasa ūhâs hîa 9 873 hektarga !khōǂgā hâs, !garo!ās Verwegs 431 ǂGuro !âb hîa 4 182 hektarga ūhâb tsî ǁkhā !garo!ās  Verwegs ǀGamî !âb 431 !gôas dis 3 000 hektargu ǀkha.

Nē !nona !garo!ādi ge khoese ǂgarib !kharaga !garo!âgu !nâ ge ǀgoragāhe tsî di ge ǂanǂande 1 !Khanǀgôab disa xu 2 ǀKhūǁkhāb dis kōse ge !khoe. Ueiteleb ra mîsa !oan ge nē ǀasase ge ǂgari-ai!âga a !khō!oa khoena ǀkhuwimarisa nî !khō!oa ǂGari-aon ǂKhâ!nâs Projeks !naka Agribanks, Ministeris ǁKhawa !Hūmās dis tsî GIZ hâdi xa ra ǂkhâ!nâhese. ǁÎb ge ge mî mâ ǂgari-ao-i hoa-i nē ǀasa ǂgari-ais !hū!âde ge a !khō!oan N$200 000 ǀkhuwimaris kōse a hō ǁkhāsa ûitsamaxūna ǁamas, ǂhâbasa xūna oms tsî ǂgari!âga !gâi!gâi!nâs !aroma.

Ueiteleb ge !aruǀî ge mî, !nakaǂnôa presidenti beros ge a ǁawoǁawosa San ǁaes ǀhûhâsigu Omahekeb !nâ hâgu nî !hū!âde hōsa Otjinenes, Eiseb Bloks tsî Epukiros !nâ. !Aruǀîs ge nē berosa ǁkhâkorobe nē khoena hāǀaro rase ǂûn hîa buinkin, ǁau-i tsî oli-e !khōǂgā hâna ra mā. San Omkhâisens Proxrammi tsîn ge koasa gere māhe ǁîb !nâ-ūn 675 skolǂgâ ra Saǀgôana ǁgâudi ǁga ra ǁaruhe sâǁaegu tsî mâiǂuidi !nâ !narixūn ǀkha ra huisa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here