NBC’s ǂHôaǂgares ge Portuguese gowab ǂgâxasa ǂhanusise ge ǂanǂan

0
55

Namibiab ǂHôaǂuidi ǂNûiǂgās (nbc) di ǂHôaǂgares ge ǀasa ǂhôaǂgare!âb hîa Portuguese tsî Hurigowab !nâ nî ǂhôaǂui!nâheba ge ǀhui-am. Nē ǂhôaǂuis ge !hûǁares Namibiab ǂhôaǂuis tsî Angolab ǂhôaǂuis hâra ǁaegu hâs xa ra īǁkhā kaihe. Nē ǂhôaǂuis hîa ‘Ta Fixe’ ǂhôaǂuis ti ǀgui a ǂansas ge ge a !amǂgāhe îs Angolab !hūǁîn hîa Namibiab !nâ ǁan hâ tamas kai o saridi ǀkha ra hāna ǁgâuǁîse tsâ kai.

!Gôab nēti ī Angolaba xu hâ khoen dib ge Namibiab !nâ kurikorobe ra ǂharo, ǀgaisase ǁkhāǁkhāsens ǂnamipe hâ īǁkhāsigu xa ra !aromahese. Nē mâsib ge nbc’s tsî Angolab ǂhôaǂuis hâra ge ǁgari nē ǀasa proxramma ǂhôaǂuis !aroma ǀhui-amsa.

Proxrammi ǁgūbas ge nēti ī Angolab !hūǁîna ǁîn !hūb !nâ ra ī ǂhôan ǀgapise ūhâsa. Nē ǂhôaǂuis hîa ǀgam gowakha !nâ nî dīhes !nâs ge ‘Ta Fixesa’ Angolab tsî Portuguese gowa !hoa-aon hîa Namibiab !hūǀgoradi am!gâgu ai hân tsîna !khōǂgā hâse nî !hoa-ū tsî ǁîn tsîna !ēsa nî mā in ǁîn hō!âde ǀgoragu tsî ǀawemāgu !gâi tanisenǀgaugu ǂnamipe, mâtin Namibiab hîa a ǁîn ǀgamǁî oms !nâ nî !amku tanisenǀgauba ǁgaus tsîna.

Nēti ī ǂhanusi ǀhui-ams ǁâudīb tawab ge Satertaxtsēs, 20 !Khaitsâb 2017ǁî kurib dis ai gere !hoa soab aib ge, nbc’s Danab ǂHôaǂgare !oabadi dib Mushitu Mukwameba ge mî “Nē proxrammi tsî sîsenǁreb ra ǁgausa ama !Hûǁaresa Afrikab hîa ūb hâ ǁuiba ra ǀhaoǀhao tsî !gâib hoa Afrikaîn dib !aroma sîsenūb !nâ da hâsa.”

!Aruǀîb ge ge mî nēs a tsoatsoasa noxopa ǂgui !gâin hîa nē ǂhôaǂuisa xu nî saon disa, tsî ega hoa !hūkha di ǁanǂgāsabena buruxa !gâi!gâna ǂhabase nî !khōǂgābasa.

Nēti ī ǂhôaǂgares di ǂhôaǂuidi ge ǀAeǁgams !nâ 92.6 FMs ai, Erongo ǀKharib !nâ 93.7 FM, Katima Mulilos 92.6 FM, Rundus 89.6 FM, ǂNūǂgoaes 90.7 FM, !Namiǂnûs 92.8 FM, Omuthiyas 89.2 FM tsî Opuwosa 91.1 FM ai. Nē proxrammi ‘Ta Fixe’ ti ǀgui a ǂansab ge nî ǂhôaǂuihe Satertaxtsēdi ai 15H00 – 16H00 tsî Denstaxtsēdi ai 18H00 – 19H00 kōse.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here