Mukunda Kavango zoutokero kwakara nelikwamo lyokulivatera pwavene

0
45

Nambara Stefanus
Nkurenkuru

Noprojeka dokusika konomurongo ntatu nantambali vakara asi nelikwamo lyokugwanenamo mauwa momukunda gwaKavango zoutokero kavagwene yiruganeso yomulyo gokusika komiliyuna zimwe eyi vapungura wondango zovakansela momukunda gwina.

Munasipundi gondango zovakansela vaKavango woutokero, Joseph Sikongo Sivaku, katente asi uwa ou vana gava wondango zomukunda kupitira moruha vana kutumbura asi kugava sirugana konomukunda dokomambo, kumwe negendeso kuna kara simwe esi navakaruganesa vakagwane nondja, nokugusapo ruhepo mowo vana kara asi neyina awo kuna gwana mauwa aga. Mugendesi kurona ruha oro ndi asi dayirekta, Mpasi Haingura, katente asi awo nkenye mvhura kutulira ntere simaliva sonoprojeka asi ava gazarere asi vawapukurure eparu lyovatungimo, mokuvapa simaliva oso pwapunyu. Mpasi kahundilire owo kavagwanenemo mauwa asi vahepa kuyiruganesa vakulike noprojeka dawo, yipo vavatere vantu womomukunda nokufunda ruhepo ndi asi nzara.

Awo kurugana unene, omu navagendesa noprojeka dawo omu navalituramo asi vahepa kuvatera vakwawo yimo ana kugwedako. Apa nye kavamupulire asi yinke avatara mokugusa projeka asi zigwane mauwa ogo, age katente asi noprojeka kudihundira makura tavatara kupitira monomberewa dovakansela makura tavatara asi vahepa kulisiga nsene asi van ape womomukndahorowero gumwe vahalikundama velike mokugwana. Gumwe kagwene mauwa aga, Ngoma Konstantine, ogu gakara nevango lyokurandesa nondja dina pi nare olye, momukunda gwaTondoro, gageve ruhafo rwendi nokupandura vankensela kweyi vana rugana yokufana ngesi, nokuvahundira asi simpe vatwikire ngorooro nokuvatera ava vana kara mopumbwe. Eyi nayivaterange nikagendese ngesefa zange nawa, kumwe nokugwana varandi. Yiwizamo yange hawe ngesi tayikavhuka nye, yimo ana kugwedako.

Gumwe nage kaker asi mugwanenimo mauwa Hamurenge Johanness, ogu gakara asi kuforoma nodopi, momukunda horowero gwaMankumpi, nage katente asi ana hafa unene, morwa nage gumwe ana gwanenemo mauwa melikwamo lyangesi omu katumbwidilire asi age takakuta vantu wovanzi monkarapamwe. Mauwa aga gana kara asi kavagagwanene modoropa zaNkurenkuru, monzugo zawo zoyigongi, kuna kara yiruganeso mokutunga, nomahina dokuhonzesa, yokuruganesa moyikunino nayimwe ngoso.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here