Kazapua kuna kuhundira Geingob asi ngano vakurona wonodoropa vakare nononkondo

0
43

KUZEEKO TJITEMISA

Windhoek

Mukurona gositata saVenduka Muesee Kazapua kahundilire Presidente Hage Geingob, asi ogu ngamukwama gahepa kukara momberewa ntani gahepa kukara nononkondo dokuvhura kutokora Yuma.Eyi kayiuyungilire asi yipo yina horoke asi sitata kuna kusikisamo nzodi zaso mokukwama elikwamo lyekuliko. Venduka zahepa kukara nontambo zina zina kara asi zositata, yipo vasikisemo yitumbukira yawo eyi vanahepa vatungimo yipo asi zikoke vapunguli novadinguli ntani vagenda vamwe ngoso. Kazapua katuliremo ehundiro eli paapa kavazire kembo lyepangero vakapemo momunene Geingob asi maudigu musinke vana kumona ntani yinke varuganako ngondango zositata saVenduka monomvhura edi dapita kuhamena eyereko lyawo lyoyimaliva yomvhura. Kukara asi mukurona gositata sosinene ngwendi Venduka nye ove kurugana kopeke udigu unene, yipo nye ana kuhundira asi epangero lyahepa kutarapo nawa yipo asi mukurona gositata gahepa kumukuta aruganene vantu vendi mositata. Kukara asi kurugana kopeke nye nyove mukurona kunakara tupu ngwendi gogu ana kukarera vaKarunga vavali, yina kara asi udigu unene, Kazapua apa ngesi age kuna kara asi murugani koNYC, gakarerapo ukumwe nomalikwanekero. Age simpe kageve esivano omu sinzi sovantu vana kutunda konomukunda dawo vayalipakerere mositata saVenduka morwa kuya papara yirugana, nokugwedako asi owo yiwo hena vantu vana kara nelikwamo lyokuligusira evhu kononkondo mora kapi vana kara nouturo.

Mokuuyunga usili Presidente, ose kuna kumona nkenye ezuva vantu vana kuhakana evhu vahana asi kwalivapa paveta, unene konomukunda oku vatunga nye vantu wovanzi, eyi yina kutwaredera ndango zositata zikare noudigu wakahurako. Ngesi kuna kara asi noperesenta 4% vawiza mositata vayapapare yirugana nye kapi vana kara nouturo. Woowo vantu hena yiwo vana kulihamesera mowidi unene ngwendi moVenduka, yimo ana kugwedako. Kazapua katente asi ngesi kuna kara novantu wokusika ko 100 000 vanatungu momarukanda ogo.

Mokugwedako, Kazapua, kahundilire Geingob, asi ngapi navarugana kumwe nokugusapo makongo govakurupe mositata gamuni. Age katente asi vakurupe ava ngesi awo kunakorota nomiliyuna dokusika koN$12.2 edi navfuta ngano kwamuni, eyi yatwaredera asi vakurupe vamwe vazumbanese mambo gawo. Age simpe katente asi vakurupe kapi vana kuvhura kufuta mema noyihepwa nayinye eyi avhuru kuvapa muni. Sigongi esi naNkuruministera nage yipo kakere Saara Kuugongelwa –Amadhila, Ministera gosinka seyiyaPresidente Frans Kapofi, Ministera gonomukunda nomaangero Sophia Shaningwa, Mugavi magano kwaGeingob, ntani mukurona pamberewa zaSitata saVenduka Robert Kahimise novarugani vendi vamwe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here