Gaiǀhanas ǀkha ra ǂâisāhe gu ge ǁnāǂamdi khao!gâ ge !khōhe

0
65

Sîsenao-i xa xoahe hâ

ǀAeǁgams-Haka khoegu ǀhûs hîa ǁâtanisenhâ ǀgaiǀhanas tsî ǀnaris ATM kartdi ǀAeǁgams ǁanǂgāsaen didi ǀkha ra ǂâiǂnûiǀkhāhe gu, ge ǂoago wekheb Wunstaxtsēs ai ǁnāpa ge ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀawa!namgu ǀkha hâ i ǂnoagu-i khao!gâ !khōsis !nâ ge ūhe.

Nē haka khoegu ge ge !khōhe ǁnāpa gu ǀgam studentra, Namibiab Universitaits ǂAns tsî Texnoloxib dis (NUST) di ra !apudi ǀkha ǁkhaemâi tsî selfonkha a xūs khao!gâ. ǁKhāti gu ge  ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀawa!namga ǁkhā !nae!khais tawa !nona Volkswagen Polo audodi tsîna ge ǁkhâuǁnâ nē khoegu xa ǂkhawadīb ǁaxasin !nâ ra sîsenūhede.

Audodi nēdi ge ǀaokhoen tamas ka io a ǂansabendi, ǀgui audos a ǀgui ǂkhawadī-aob ǁâsas di hîa. Noxopa gu ge ǀawa!namga Toyota Etios hîa ǀnî ǂkhawadīb ǁaxasi-i !nâ ge sîsenūhes tsîna ra ôa. Nē ǂkhawadīb !nans hîa Golgotab Axagu, ti ǀgui a ǂansas ge 31 kurixa Sakeus Amatetab xa ra ǂgaeǂguihe hîa ‘Kablue’ ti ra ǂgaiheba. Nē khoeb ge 14 !kharaga ǁhōn hîa ǀawa!namgu xa ǁîb !oa-ai ǁkhowa-amhe hâna ūhâ. ǀAwa!namgu !nurigu ra mîsa !oab ge Amatetaba khoese ǀgaiǀhanadi tsî ǀgui ǁhōb ǁâtanisen hâse ǀgaiǀhanas dib, ǀgui !gamsa dītsâs ǁhōb, ǀgam ǁhōn omkhôaǂgâs din tsî ǀgui ǁhōb audo-e xu !naris dib tsîna ūhâ. !Aruǀîb ge ǁîba !naris tsî ǂkhôadīs ǀhonkhoe-aisa !khai-i dis ǁhō-i tsîn xa !âuhe hâ.

Amatetab ǁhōn ge 2009ǁî kuriba xu nēsis kōse !gôaxa. ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀawa!namn di Danab Abraham Kanimeb ge ge mî, !kharu ge !nona wekhegu ǁaeb !nân ǁaupexa tsēs hoasa ǀkhaiǀhanadi tsî audona xu !nariǂuis ǁhōna ǀAeǁgams !nâ gere !nurihesa.”

Sida ge īǁkhā i as kōse !garise ra sîsen nē ǂkhawadī-aona ǂanǂui tsî !khōsis !nâ hā-ūs !aroma. Nēpa di ge !nona ǂkhawadīb !nande hâ tsî ra ge ǀgamra nē !nonade xu kaise ǂōrisa sîsenǁareba ūhâ,” tib ge Kanimeba !gara!ā tsî ai!âb ǁga ge mî Polo audorodi !nāsa ǂkhawadīb ǁaxasin !nâ ra sîsenūhesa. ǁAnǁguigu hîa nē ǂkhawadīb !nandi xa !nāsase ra ǁnāǂamhe gu ge ǀAeǁgams huriǂoas ǀkhāb ai ǁgoega, ǂgaiǀons ai Rocky Crest, Hochland Parki, Pioneers Parki, Academiab, ǀAeǁgams Huriǂoas, ǀAeǁgams ǀAwas tsî Dorado Park hâga. Kanimeb ge ǀkhamasa !khâikhomsa ge sîǂui mî rase nē ǂkhawadī-aogu di tsēdi a !gôatoasa !khaisa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here