ǂNuwiǁkhāsib ǁgauǂuidi ge ǀAnesa ǂaiǂhawab ai go mâi

0
41

Xoa-aob: Pinehas Nakazikob

ǀAeǁgams-ǀAnes ǀhûhâsib ge amabe ǀgaisa xū-i xa !âuhe hâ, ǁnāpan ǁîs nî ǂguro ǀAnes ǂNuwiǁkhāsib ǁGauǂuide !ās !nâ !goaxa  Satertaxtsēs ai nî ūhâse. Nēs ge Origo Skoli Sali !nâ nî hâ. Nē ǁgauǂuidi nî !khōǂgān ge !kharaga sîsenǁareǁkhāǁkhākhâidi tsî ǂnāb !âde !kharaga ǀkhō-aona xu. ǀKhō-aon ge Committed Artist of Namibias (CAN) tsî ǀAnes ǀkhō-aon aiǁgause Bernadines, Johni, Jadens, Miss Shines, Biroxi, Hopes, Tripples B’s Hazel tsî Explicit ǁîra māde ra ǁgauǂuise.

Nē ǁaxasib ge kaise nî ǀgapiǀgause ra !gawaǀîhe. ǂAnǂansa Afrikaans ǁnae-aob, Ikey Ixab ge nē dana ǀkhō-ao i nē tsēs !aroma. ǀNî ǀkhō-ao tsî ǂnā-aon ge Spoken Words, Song Nights, Free your minds, Terrib, Tributes tsî Wavisbay Outjieb hâna xu ra !âubasenhe.

Aiǂhomi-aon, Reho ǂNuwiǁkhāsib !Nans din ge ra mî, nē ǂâiǀgauba ge a ǂgaoǂgao!nâ xun di ǀgui-i ǁnāti ī khao-oas ǂkhamkhoesib dis ǀAnes !ās !nâs xas tsî mâtin nē ǂkhamkhoesiba ga a huis xa ge !aromahesa.

ǂKhamkhoesib ge !aruǀî !gâi xūn ûib din tsî ǁîn ai!gûs tsî omkhâisens ǀkha a dīxūxan ǀkha !gaeǁaresen tama i tsî khôaǁnâ ra xūn ǀkha ǀgui ra ǀhabeǀhabesen. ǁNā-amagas ge nēti ī tsēsa ǁnāti ī ǂkhamkhoen ǀAnes !nâ ǁgoena !ēsa ra mā ǂgao ǁîn di ǁhawode mādi ân !nâ-ū ǁgauǂuis disa.

“ǂKhamkhoen ǀkha ǁae-e hâs !nâ-ū ta ge tita ge ǂan mâtikō ǁgoaǂuidi !nân tsēkorobe ra !kharusa aiǁgause, ǀhōsan xa ǁgâi!gamhes tsî ǀgâsiba !kham!oas khami. ǁÎna ǁkhāti ǁnaeb, ǂnāb tamas ka io xūna ǂnuwis ǀkha ǀhaweǀhawesenūs ge ǂâidi âna ǁnā !gâi tama sîsenǂuiba ǁîn ûigu ai ūhâ xūna xu ra ǂgaeǁnâ tsî !gâi tsî omkhâi ra ǀkhāba !oa ra unu,” tis ge ArlenesMoutoni, ǂnuwi-aos nē !nans dis tsî ǁkhāti a direktersa ra mî. Moutons ge ge mî, marina ǀhaoǀhao tsî ǁgūbadi âsa sī!nâs !aromas ǁîsa nē Reho ǁGauǂuidi ǁGauǂuide ge ǀaweǁguisa.

ǂGâs ge a N$100 kai khoe- ai tsî N$50 ǂkhamkhoen !aroma.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here