Baimpalila balumelezwi kusebelisa litupa kusila museto

0
54

Albertina Nakale

Windhoek-Likwambuyu wa Liluko Lamwahali Anaha, Babazwa ni Kukena, Pendukeni Iivula Ithana u nitifalize kuli Kashandi kanaha kalumelezi kuhatisiwa kwa litupa zekalumelela bayahi ba sioli sa Impalila kukena balukuluhile mwa Botswana.

Batongoki ba sioli sa Impalila mwasikiliti sa Zambezi balambile muuso mafosisa akubasiya mwakazuma kakasina mwalu lilimo zemashumi amabeli kalilimo zesupile kuzwa mwa tukuluho inze bapalelwa kufweka lingambolo zabona ni Botswana kuli balumelelwe kusebelisa mapampili kuzamaya hali alinaha zepli. Mwanako ye, bayahi basioli sale, basebelisa kushatukela mwa Botswana kuliba minzi yeli mwa Namibia, mayemo amaswenyeho ao atokwa kusinyehelwa mwalipokoto kwakufumana mapampili akuzamaisa. Habuziwa, likwambuyu wa liluko lamwahali anaha, utalusize kuli, napotezi sioli sani ńohola kuyoikolwisisa mayemo ebapila batu kaona pili asikaikopanya kale nibalitaba zanaha ba Botswana. “Luzwezi-pili simubuso. Lulikile kuhatisa litupa zakuzamaisa kazona. Litupa zeo nelihatisizwe ni kuikolwisiswa ki sikwata senesiketilwe kuongaonga litaba zeo maneku alinaha zepeli, Botswana ni Namibia.”a talusa.  Kuzwateni, atambeka litupa kapa mapampili a kuzamaisa ao kwa Kashandi kanaha kao kakonile kualumelela kusebeliswa. Kacwalo, naha Namibia isayemezi Botswana kuyeza nto yeswana,

“Basalumelela fela, litupa litabe likalile kusebeliswa. Luezize musebezi obukiti. Ki hande kakuluhupulisa ilikuli, luhupulise ba Botswana kuli kikalibaka mańi habasangile nako yetelele.”a talusa. Impalila ki sioli sesifumaneha upa wa sikiliti sa Zambezi, sesipotolohilwe kilinuka zabo Chobe ni Liambai, sesili mwahali alinaha zene, zecwale ka Namibia, Botswana, Zambia ni Zimbabwe. Sioli sifumaneha libima zemashumi asupile kuzwa Katima Mulilo kafo bafumana lisebelezo zabutokwa kono hańata basilelanga mwa Botswana ni Zambia kwa lipatela ni lika zabutokwa zecwale kalibyana. Bayahi batongokile kuli, kuzwa naha ilukuluha mubuso nenze ubasepisa kutalima linonge zabona kuli bakone kusebelisa litupa kwakusila museto kufitela mapasipoti atokwa mali amańata.

Batalusa kuli, bashatukelanga mwa Botswana fa Kasane, fango ni mulomo, kuyoipumanela zebatokwa sina sioli asisina lintolo kapa misika. Kakueza-cwalo mapasipoti abona afela mapepa kabubebe mwalikweli zetalu feela pili nako yefilwe ya kuitusisa isikakwana kale.

“Haluna lintolo mo. Luleka linkwa mwa Kasane kazazi kalibaka lakuli Katima Mulilo kikamanangambolo. Lunze lutongoka kuzwa naha ifumana tukuluho kono ni bukachenu le hakuna sesibonahala.  Nenze balutaluseza kuli basasweli kuikambota lilimo ze kaufela kono habafezi kuikambota,” kwa talusa muyahi ya nasatokwi kuzibahazwa.  Bayahi batalusa kuli, habautwisisi kuli kilibaka mańi mibuso hainga nako yetelele haiba ba Botswana bona basebelisa mapampili kapa litupa kukena mwa Namibia ni Zambia.

Bayahi ba Namibia basebelisa litupa kapa mapampili kukena mwa Zambia ka museto wa Wenela. Litupa kapa mapampili akusila museto kaona kiabutokwa mi anolofaza lieto lakukena mwanaha yemwi mwamazazi abaliwa kusina kutokwa pasipoti. Hape bayahi basabilaela kuli, basatalimani ni butata bwalinzila, nihaike kuli mubuso neulekile lonji yalibizo la Kapelwa Kabajani kunolofaza butata bwalinzila bwasicaba sesipila mwalibaka zamuunda.

Bakupa mubuso kuyaha mukwakwa ozwa Kasika, Kabuta kuliba Ngoma kunolofaza nzila yabona ni mwalitaba zaputako zecwale kalikalafo kuliba lipatela zeli bukaufi. Hape babilaezi kuli, haba amuheli lisebelezo za makande kwa wayalezi ni wayalesi ya mazimumwangala ya Namibia.

Mubusisi wa sikiliti sa Zambezi, Lawrence Sampofu niyena u nitifalize kuli, ki niti bayahi basioli sa Impalila habasika kala kale kusebelisa litupa kapa mapampili akuzamaisa fa museto. “Kuzwa nako ya buipuso basweli kusebelisa mapasipoti abona. Nelutambekile taba ye kwa mubuso mi nesweli kutalimwa ki katengo kalinaha zepeli-Botswana ni Namibia.

Haluzibi sesisweli kuezahala kafani. Halusikafumana kale kalabo. Taba isasweli kutalimwa,” kwa talusa Sampofu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here