Ovakune vari neyuva rovakune

0
65

Julia Kamarenga

Erindirombaka-Ovakune va Maheke vari neyuva rovakune muno mOkarukondua Komatoororero ka Tjombinÿe kehi yembo ehongonekwa ndimaritja “otjiwana otjikengeze kondanaukiro yomwinyo weyuru okuyandeka ondjara nokukurisa oungetjeva wouÞuta.”

Eyandi ratjitirwe okukwizika omaunguriro wovikurya kombwiro yovandu va Maheke naihi otjiwa¿a atjihe mouparanga wehi. Otjiungura tjo Ministeri yOtutumbo nOvikunwa, Omeva nOmahwa maitunduuza, okukurisa, okunana nokuungurisa ozomburo zotutumbo novikunwa muzo mumuna omeva nomahwa nu munao oministeri indji otjimarizeri okuhupika nokutanaura otutumbo novikunwa. Ongahukiro kutja otutumbo novikunwa mo Africa yokehi yo Sahara yakuramwena iyomatanaukiro womwinyo weyuru nu o Namibia tjingetjo yakuramenwa iyondanakiro indjo yomwinyo weyuru.

Mehungi re ndareserwe menare Omutjangerepo wo Ministeri yOtutumbo nOvikunwa, Anna Shiweda watjere: “ Ozombura ndatu nÿakapita ehi rakara nourumbu wa ngwise nombura ndjirimuna oumba aihe aihenunuka, airire omatovatova nairoko omayeni noruveze orure rwari nokuhina ombuze tjitjatwara komakurukiro wehi oyo wina gatjita kutja ozombura zovandu novyungurisiwa zetunwe kouvi.”

O Ministeri yOtutumbo nOvikunwa munao otjiyatwapo oviritiakane vyotjiungura tjotutuombo novikunwa tjimuna otjiungura tjoruhapo, tjitjatanderwa okuungurisa ozomburo zomeva puzeri, oruveze rovikunwa novihape ovipe ihi o AMTA tjitjita kutja potuveze veze pekare ovihape novikunwa ovipe, otuveze tuounongo wa kandinondi motutumbo novikunwa vyondando yokukwizika omaunguriro omasopoke wovyungurisiwa vyounongo wa kandinondi. Omeritiakaneno warwe otjiungura tjovikunwa vyomahi ngehina omeva notjiungura tjotutumbo novikunwa tjokupwika.

Omeritiakaneno inga oomaziriro wehi kOtjiungura Tjehi tjOmekurisiro tjitjakutwa kuna Otjoungura tjo Harambe okunyomona vyotutumbo novikunwa momahi wa kangamwa okuyandja ohambwarakana onene kongwizikiro yovukurya pondondo yomaÞunÿu. Eyuvandi ra¿¿ine ou¿ingandu wovaÞuta okuza kouparanga wa Maheke nganduu ko Tjozondjupa mbaraisire ovukunwa novihape vyao nawina mbeere okuyekurihonga kwiimba mbakawondja ombaze komurungu mokukuna. Bella Kazakoka, omuÞuta wondondo onÿiÞi ngwakara motjitamba ihi oure wozombura ndatu nai wari nomambo omayandja masa nombango na tokere otjiwa¿a okusekama nokukongora omivero vyozombatero amatja pupenombango opupenondjira.

Ovatuta vatjere ndoondoo kovasembamise amavetja eyuva indi marinyomona ovikunwa novihape vyao nawina okuyera otjimariva tjavo otjihite. Nandarire movitoke vyondanaukiro womwinyo weyuru nozongaro nÿeheri ozombwe, ovaÞuta vena ozongari okukara notjihorera tjokuyandja ohambwaraka¿a kombwiko yehi. O ministeri yahandjaura kovatuta va Maheke ovyungurisiwa vyouÞuta mumuna ombumbi nozondwi ndapwisiwa, ovyungurisiwa mumuna okutanaura ehi komakunino.

Julia Kamarenga omuhandjaure wondjivisiro mo mberoo ya Pako yo Ministeri yOndjivisiro nOunongo wOndjivisiro.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here