Otjomuise kavagwene evango lyositasi sovaporosi

0
42

Selma Ileka

Venduka-Mukurona govaporosi ntoni Sebastian Ndeitunga, kahundilire vatungimo moOtjomuise asi vahepa kurapota yitodi nkenye kevango eli vana varetere pepi, kutunda tupu apa nye vana varetere evango eli mosivike kasipwire moune unapuko. Rapoteni wokurandesa epangwe, ava vakara asi kumwe none vatunga. Awo kuna kuzonagura mukaro gwetu gwepeparu nomonkarapamwe. Yimo ana kutanta Ndeitunga. Ndeitunga katente asi awo vanaliwapayikire mokurugana mwankenye mukaro yipo asi vapopere vantu vamo , nye vaporosi kapi tava vhuru kurugana pwavelike. Yipo nye asi ame kuna kuhundira kovatungimo momukunda ogu gwaOtjomuise muruganene kumwe nose, nokuvahundira asi vahepa kutulisapo mbunga zina vana kutumbura asi eligwanekero lyovakadi novagara, epopero pamusinda, nayimwe ngoso yina kara asi sitambo sayo kupopera ndi asi eruganeno kumwe vaporosi nonkarapamwe. Stasi esi nazikara tazivatere hena marukanda ngwendi Rocky Crest ntani nofarama dopopepi nayimwe ngoso. Epopero ukorokotji, momukunda gwaOtjomuise, kuna kara kutoona mokuzonagura rutu, ntani eninkiliromo untu womuntu, widi ntani kuteza mambo. Sasiyona ezi nazitameka kumwe novaporosi wokusika ko 116, ntani 15 wokukonakona ntani twahepa kuvapa mahauto gokusika ko 9, aga ngavaruganesa pomberwa, kukeverera umbondo, ntani kukona kona yihorokwa nkenye. Mukurona gosasiyona ngakara Inspekta Rauha Ndahafa Hamunyela. Ndeitunga katente asi evango eli kuna wapere kukara novaporosi wokusika ko 560. Twahepa kuyidiva asi evango eli kuna karerepo mokukeverera ehepeko, evango lyangesi nalyo lyahepa kukarapo, lina kara asi twahepa kukara nonombete mbali, ntani evango lyokuterekera. Ndeitunga katente asi mavango govaporosi vatunga nare kapi gawapa nawa nawa asi pakare evango lyokupopera eninkiliromo ndi ehepeko, kapi pwakara nampili nakauke evango eli lyakara asi kuvhura kutura munyandi ndi egave esivano lyendi vahana kumupurakena nawo peke. Eyi yina kara asi umbondo naunye ntani ehepeko dona nalinye vahepa kulireta kovaporosi. Sasiyona simpe kwakara nevango lyorapotera, muna kara vaporosi 22, nzugo zoyigongi, nzugo zoradio, nzugo zokupungura yininke nayinye, zokuterekera, zokupwizumukira, zogo zokulivaterera.

Ntani evanngo lyokukara nonkwate kusika ko 40 ngoso. Ntani evango lyokulira, evango lyandokotora, ntani nonzugo dokurara vaporosi 44 dovagara ano 22 dovakadi. Ntani polili hena embo lyononkondwa ntatu lina kara asi lyomukurona gositasi ntani munona gwendi goruha romakonakono. Nahepa kuyinkondopeka asi ngano kapisi yihepwa yetu kuna kara yisesu, vaporosi kuna kugazara kudika evango lyokutunda vaporosi. Egano eli nare lyatameke moyirongo yimwe eli twamona asi kurugana nawa. Yipo asi kurerupa mokuvakeverera, ntani mokuvatura moyirugana yimo ana kutanta simpe Ndeitunga. Sitasi simpe kuna kara nevango lyomaholi, omu navanwisa maholi gawo. Kutunga evango eli kwatameka mo 3 Sitarara 2014, ano kwayamana nye kuzitunga mokwedi kwaNsinano mvhura ezi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here