!Ûi-aon ge !hūǀhanasa !ûis !aroma a !gaesa

0
75

Xoa-aos: Selma Ikelas

ǀAeǁgams-ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namn ge ǁkhaubas ǀgauga ge ǂgâxa-ū, mā-ams ose tamas kai o aitsama !hū!âde ūbasens di sîsenǀgauga ǁkhaubas ase ǀAeǁgams !nâ. ǀAeǁgams !Ā!khōmais ǀAwa!namn mîgowaba-aos Cillie Aualas, ge gem î !ûi-aona ǁnā ǁanaisa tama !hūdi ai ūhâs gen ē !hūǀhanasa a ǀoroǀorosa !gōsase Otjomuises ǁanǁguigu !nâ.

Nē !hū!âdi ge omkhâisens !âgu !aroma !ā!khōmais xa !goaxaǁaeb kai projekn !aroma ǀaweǁguisase ǁgoe tsî xū-e dī-aihe tamasedi nēsi ǁgoes !aroma ǁnāti ra tsâ khoe-i hoa-i xa si a ǁanaihe ǁoa. Nē omkhâisens !hūdi ge aiǁgause skolgu, klinikdi, ǀawa!namn berodi, tsî ǁnāti hâ xūn !aroma ǀnōǁnâtoasa. Aualas ge mîsa !oas ge ǀAeǁgams !ā!khōmaisa hoa ǂnaumaisa omdi hîa ǁan!nâhe hâde Otjomuises !nâ saode ge mā tsî !ûi-aona ge !gae !ûi!gâ tsî nî !nurise ǀasase ra ǂnaumaihe hā omna.

“Sida ge 24 irga !ûi-aona !gaehâ, !ā!khōmais tsî mû tsî ǂgaese nî hâse tsî kō!gâse hoan !gâise nî !gûǁnâsa. ǁÎs ge ge mî, ǀAeǁgams !Ā!khōmais a ǂansa nē khoen hîa ǀhôakao ǀgaugu ai !hūdi ai ra ǁann ǀnai blē-omde kurutoa, tsî nē !hūdi ai hā !uiǁaegu !nâ ǀnai khaotoasa ādi !nâ ǀgu hā ra ǂgāsa. ǁÎn ge ǁkhā ǁaeb ai saran tsî ūn hâ xūn hoan ǀkha ǀkhī tsî hoa xūn ga ǂgâtoa o ǀnai ǁan hâ khami ra mûsen tsî ama tama ǀgaugu ǀkha ra !kharu, xawes ge !ā!khōmaisa ǂâu go ti ge mî tsî ǁîs ǀawedi ǀkha ge tsoatsoa îb nē ǂhanuo!nâ ǀgauba ǀam-e hō,” tis ge Aualasa ge mî.

!Aruǀîs ge ge mî, khoe-i ga ǀnai !hūs ai nî ǁans kara os nēsa ǁgoaǂuis ase !ā!khōmaisa ra ībasa, ǁîn ǂhanub ra mîsa !oa ǁnāpa xu ǁnâu!gâ!khaib ǂhaweb ose a khâi kaihe ǁoa xui-ao, xawen nē ti ī khoena ǀhawen a kurumâis omn dis ǀkha hîan ga !ā!khōmais xa nî !khō!nâhes kara, o ra mîbahe in ūǁnâ ǁnā blēga,” Aualas ra mîsa !oa.

Noxopas gere ǁgui!ās ge hanan nēti ī mā-ams ose omhâ khoena nē mîmāsa nî ǂharas kara ob ge !ā!khōmais di !âb omn !khōdanas diba nē ommaisa blēga nî khôaǁnâ tsîn ge !ā!khōmais ǀawa!namna !norasasib tsî ǂhanuba ǂhanuse sîsenǂuis !aroma ǂhomisase ra !âu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here