!Hao!nāsiǂūsiga ǁawoǁawos ge ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāa nî ǀoroǀoro

0
33

Xoa-aob: John Muyambab

Mukwes-Ukwangali !Hao!nāsi ǂGaeǂguis ǂgaeǂgui-aob, Danakhoeb Hompa Eugene Siwombeb, g era mî ǁkhawa ûi-ûis !hao!nāsiǂūsin dis nî tanisens khoen dis !nâ ǀkharaǀkharasiba hā-ūsa, ǂkhamkhoen tsîn nî !gâi tanisens tsî ǂūsiga ais ǁga ǂoaxa-ūse tsî nēs !nâ-ū ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāba nē ǀgam kavango ǀkharikha !nâ nî ǀoroǀorose. Kavangob Aiǂoas tsî Kavangob Huriǂoas ǀKharikha ge ǁîkha ǀgapi !gôab ǂkhamǀgôa ǀgamǀkhāb !gôaba ūhâse ôa!nâdi !hūb didi !nâ a ǂansa.

“!Hao!nāsib ge ǂgui xūna !khōǂgā hâ, !hao!nāsi ǂnāgu tsî sara anab xōǀkhā. Khamkhoets ase ra !gôasiba ǁgau!nâ tsi, mâtits nî tanisens, !gâin tsî tsūn ǁaegu ǀgorasa dīsa ǁkhāǁkhā tsi, kaikhoen tsî kairana huis tsî ra ai!â ǂkhawadība xu ū-oa tsi tsî tsūxūna xu ǂgōsensa ǁkhāǁkhā tsi,” tib ge Hompa Siwombeb hîa ge ǀgūǁae aiǂnû-aob ase a ǁgaumâiheb nē ǀgam kavango ǀkharikha di !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aon dib aseba ge mî. Nē aiǂnû-aosis ge ai!â Alfons Kaundub, Mbunza !hao!nāsi ǂgaeǂgui-aob xa ge tanihe hâ i. Siwombeb ge nē gowaǂuisensa ai!â gere ǂoa Satertaxtsēs ai Hambukushu !Hao!nāsi ǁâudīb tawa ge dī, nē ­ǁâudīb hîa ge nē kuri 26ǁî ǂâiǂâisens Fumu Mbambob ǂgaeǂgui-aosis Hambukusku ǁaes dis ǀkha gere !gûǁarese.

“Tita ge kaise ra gangan Hambukushu ǁaes ge nē ǁâudība ǀaweǁgui tsî a ǁkhaeǁnâsa tsî ra ǂgom nau kavango ǁaedi tsîn ǁîdi ǁâudīga nî tsēdīsa, nēsa du ga dīta o du nî mû !khais ge ǂgamǀgôa ǀgamǀkhāb di !gôab hîa nē ǀgam kavango ǀkharikha !nâ a ǀgapib tsîn nî ǁgôaxasa,” tib ge ge mî.”!Hao!nāsiǂūsiga sada ôan !nâ ǁawoǁawo tsî ǁnâu!ā kais ge ǂgamkhoen di taniǀgauga nî ǀkharaǀkhara. !Gâi ǂūsitanisens ose da ge xū-i xare-e sī!nâ tide. !Gôasib hâpas ge ǀgôan ǁgûna ǁgâudi tawa sîsenxasigu ǀkha ra hui tsî !khōhuisa tsîs ǁnāsa nî ǀkhais kara on ge ǂâibaseno!nâse !kharib tsî ǀhubuǀhubusenxūn ǀguina ra sîsen,” tib ge noxopa ge mî.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here