!Haib ge marisihuib ǂkhâ!nâs !aroma gangan hâ

0
64

Xoa-aob: Matheus Hamutenyab

!Haib-!Gâiaǂgaob ǀguib ge ge hâ i ai!â gere ǂoa Fraitaxaitsēs ai ǁnāpas ge Liyaloo Tarekhoedi !Nansa N$13 000 !Haib ǀgôaro!hanaba khoraǂuis !aroma a ǀkhae o tsîn ge !Haib di ǀhûhâsib ǁanina kai !gâiaǂgaob tsî dâb xa ǁîn di ganganxasiba ge sâu ǁoa i.

Nē ǀgôaro!hanab !Haib !garo!ās ai mâb ge ǀgam ǁgau!nâ-aora tsî 25 ǀgôarona ūhâ, xawe ǁkhāǁkhās tsî ǁkhāǁkhāsens huisenūxūn di !nubusib xa ra !aromahese !gâiǂâu hâ ǁkhāǁkhāsensa ǁnā ǀgôarona ge mā ǁoa i.

Nē !gomsib tamas kai o ǁgoaǂuis ge ai!â gere ǂoa Fraitaxtsēs ai ge ǀamǀamhe ǁnāpab ge marisihuiba Liyaloo Tarekhoedi !Nansa xu a ǀkhī tsî kai !gâiaǂgaoba ǀhûhâsib ǁanin ǁaegu a hā-ūse. Nē ǁgûn ge kaise ge gangan nē huib !aroma ǁîn ôaron nēsi ǂhâbasa ǁkhā­ǁkhās tsî ǁkhāǁkhāsens huisenxūna nî ūhâ tsî !gao!gaob ǁkhāǁkhāsens diba xu ǀgaisa !gao!gaoba nî ǁguibahesa. ǁGau!nâ-aos Selma Snewes ge ­îs di dâba ge ǁkhae ǁoa i tsî ge mî nausa ra ­ǁîs tsî sîsenǁare-aos hâra ra mîǁgui hoan xa ǀgapi ǁkhāǁkhāsensa ran ē ǀgôarona nî māsa xawes hoa ǂhâbasa huisenūxūn di ǀkhaisa nēsa īǁkhā kai tama ra īsa. “Kō re nē ǁkhāǁkhā!nā-oms di ǂnuwiǂgoagu a !goraǀkhā ǀgausa. Huisenūxūn xa !khūhâ ǁkhāǁkhāsens ǂnamipeba ǁkhāǁkhāsenaona kurubas ge ra !gom, ǁnā-amaga ta ge nē marisihuiba ǂgaoba xu ra gangan Sim, ǀgôaron tsî ǀhûhâsib khoen tsîda hoada ge kais era gangan nēti ī khoen hîa !garo!ā ǀkharigu xa ra ǂâin tsîn hâsa.

Nē marisa da ge !gâi ai!gûs nē ǀgôaron dis !aroma nî sîsenū ǁawosa !gao!gaobam nî ǁguiba ni amaga,” tis ge ge mî. ǀNomsoros Aiǂoas ǂGiǂgosi ǀAwemā-aob Dennis Coetzeeb, ge ǁnâ !garo!ās ǀhûhâsiba ǁgoaǂui tsî ge mî, in ǁnā !gâi!gâi!nâsa ǁkhāǁkhāsens !âga sîsenū tsî ǁ­în ǀgôaron nau ǀgôan !hūb din ǀkha ǀgui !harode nî sī!nâsa ǁawoǁawo.

“ǁGau!nâs ge ǁgâus tawa ra tsoatsoa, xawe da nēti ī !gâi xūn sada ôan di ai!gûsa nî hui!nâna nî ūhâs karao, xoaǂgā ǀgôarona ǁnā ǀgôaro!hanagu !nâ in ǂhanu ǀgaugu !nâ aiǂhomihe xrat 0s hîa skolgu !nâ hâs !aroma,” tib ge Coetzeeba ge ǂgan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here