ǀHûhâsib ǂurusib sîsenaon ge ǂkhâ!nâsa ǂhâba hâ

0
65

Xoa-ao-i: Nuusita Ashipala

Eloolos-!Hūǁîn ge ra ǂganhe in ǂkhâ!nâsa mā ǀhûhâsib ǂurusib sîsenaona hîa ǂurusib ministerisa ra huina îs ministerisa !gâi!gâba sī!nâ ǁîs di ǁgūbas !gâi!gâi!nâ tsî ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ ǂurusib !oabade ǀhûhâsiba mās !nâ.

ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi ministeri, Dr Bernard Haufikub ge ge mî, hoarahus ǀgaub nē ministeris nî ǁkhōǁkhōsa ǁōna !khamǂuis dib ǁ­îs nî ǀhûhâsib ǂurusib sîsenaona ǂhabase !hūb !nâ ǂgurose ǀae!khōs !nâ nî māse sîǂuis ǀkha ǀgui nî īǁkhāsa. “ǀAe-aon ǀae!khōhes !aroma kliniks tawa nî sīs ai!ân ge ǁîna aibe ǀhûhâsib ǂurusib sîsenao-i ǀkha nî ǀhao hâ i,” tib ge Haufikuba ge mî. ǁÎb ge ge mî, nē ministerisnî ai!gûsa ǁnāti ī ǀhûhâsib !oabade nî mā khoena ǁkhāǁkhākhâis ǀkha tsî nēs !nâ-ū ǁîn di huib ǀkha ǀhûhâsiga nî ǁkhāǁkhāde māsa in ǁōna supuse hōkhâisa xu !ûisen tsî ǁkhaubasens ǀgauga ǂan. !Aruǀîb ge Haufikuba ge mî, ǁîn ǁnāti ī ǀhûhâsib ǂurusib sîsenaon hîa sîsenna dī tama i tsî haidi !naka ǁkhâkorobe !khō!oamaridi ǀguide ra !âuǂûna nî !gôa!gonsa.

ǁKhā soab aib ge ministera ǀhûhâsib ǂurusib sîsenaon ai ǂgansa ge dī in !gâi tanisensa ǁgau tsî !amku ǀgaub ai ǀae-aonan ra gowaǀî soagu !nâ tanisen tsî !khara !hoaǀgauga xu ǂgōsen. !Gâi tama sîsenxasigu ǀhûhâsib ǂurusib sîsenaon ǀnîn ūhâgu ge ra !aroma ǀae-aon ǁîn tawa ǂurusin huiba ôasa xu ra ǂgae-oasensa. “Sida ge ra ǁnâu!ā sadu mâti ī mâsigu !nâ ra sîsensa, ama ǂgui a sîsenni ge sado xu ǀaeǁgâudi tsî klinikdi tawa ra sī ǂgui !gôab ǀae-aon dib ǁgats ga a kō o, xawes ge tā ǁnāsa !aromas ase ga ūhe ǀae-aona !gâi tamase ûi-ūs disa,” tib ge Haufikuba ge mî. Oshana ǀKharisi Mûǂamaob Clemens Kashuupulwab tsîn ge ǀhûhâsib khoen ai ǂgansa ge dī in tā ǀhûhâsib ǂurusib sîsenaon !haebē ǁîn omdi tawan ga ǂurusib !oabade nî mā nise a sī o. Kashuupulwab ge ge mî nē sîsenaona ūhâs di ǂhâǂhâsasiba ǀgongon!gaos asen nēsis kōse 198 ǂurusib sîsenaona ǀnai ǁkhāǁkhākhâide ge a !khō!oa tsîn nēsi 98na ǁkhāǁkhākhâide !khō!oas ǀkha a ǀhawesa.

ǁÎb ge ge mî Harambee Prosperity Plans di ǁgūbas ǂurusib !harib ai, ǀoroǀoros îaron ǁōs dis tsî ǁōrab !nâ ǁōs disa ǀhûhâsib ǂurusib sîsenaon !nâ-ū īǁkhā kaisa ra dītsâsa. Oshakatis ǂHanusi ǀAeǁgâub tawa i ge ǂoago kurib !nâ ǁōrab !nâ ra hâ ǁōb !gôaba ge ǁgôaxa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here