Mulelo wa simu ya kwai mwa Zambezi usa-zwelapili

0
72

Albertina Nakale

Windhoek-Mulelo wa simu ya kwai mwasikiliti sa Zambezi, o neutisize maikuto afulana-fulana mwa sichaba lilimo zepeli zakwamulaho ufumaneha kuli usa zwelapili.

Kakuya ka mueteleli wa sikiliti sa Zambezi Lawrence Sampofu, u ize katengo kasikiliti kalibelezi kalabo kuzwelela kwa katengo kamubu ka Zambezi kwa kupo ya mubu wa simu ya kwai yalipulukelo zamali afita fa N$14 billion mwa sikiliti. Sampofu utaluselize ba mutende wa New Era Labutanu kuli, bakatengo kakatalima zamubu ka sikiliti sa Zambezi habasikatumusa kale maikuto abona kapa bahana kapa balumelela mubu kusebeliswa kwa kwai ni mbonyi. Kacwalo mulelo wa simu usali famukoloko hausikakungulelwa kwatuko. Ni haike kuli nekuna ni mihupulo yelwanisana ni mulelo wa kusebelisa mubu kwa kulima kwai kono bamilelo yelwanisana ni mulelo nebapalezwi kufitisa maikuto abona kanako yakufana maikuto. “Nekuna nibatu banebahana muhupulo mwakweli ya Liatamani. Ba maikuto akuhana nebabizizwe ki bakatengo kamubu kuyofitisa mabaka abona kono haisi mutu alimumwi feela ki ya nabonahezi. Kacwalo, taba isiyalezi mwa mazoho aba katengo kamubu kutambeka lińolo la mubu kapa kuitatula kueza cwalo. Sampofu hape u ize, simu hakilkuli ilelezwi kulima kwai fela kono batalima miloho ni mbonyi. “Kwai ilimwa kuzwa Ńulule kuisa Liatamani. Kuzwa teni kukalimwa licalano zemwi ze cwale ka, mbonyi ni miloho. Sicaba mwa Zambezi batokwa simu kuzwelapili.

Habalwanisi mulelo wa simu kono neli mutu alimumwi feela ya nahana mulelo wa simu kono hape ba katengo kamubu kasikiliti sa Zambezi hanebabizize batu kuyoyala maikuto abona, nasikataha ni kwateni. Mueteleli wa sikiliti na sikapatulula mabaka anahanisa batu mwamulelo wa simu, kakutalusa kuli litaba limwamazoho aba katengo kamubu, kakalibelezwi kutumusa kalabo. Mulelo wa simu u etelezwi ki muongaongi wa kopano ya Swapo mwa sikiliti sa Oshikoto, Armas Amukwiyu ni muhabo yena mwa lipisinisi wa sipepo sa China. Namibia Oriented Tobacco nebafitisize kupo ya mubu o fumaneha mwa mubu wa sizo wa Liselo o wela mwa Khuta ya Sizo sa Mafwe, o lelezwi kulima mbonyi ni kwai, wa butuma bwa lihekele ze 10, 000. Muinasipula wa katengo kamubu, Regina Ndopu-Lubinda u taluselize ba New Era kuli, katengo kahabo kata fitisa maikuto akona mwa mazazinyana feela kutambeka kwa ofisi yepahami kafoo batayo fa katulo haiba sikwata sitafiwa mubu wa kuzwela pili ni simu yabona ya lipulukelo za mali afita fa N$14 billion.

Mwakweli ya Lungu 2015, ndumeleti wa pili wa naha ya China mwa Namibia Xin Shukang, na ize kwai yetakutulwa kwa simu yelelilwe nesi yakusebeliswa hala naha kono ki yakulibisa kwa misika ya China. Likwambuyu wa Makete Bernard Haufiku mwanako yani nasalumelelani ni mulelo mi nakupile sichaba sa Namibia kuyema kamautu amabeli kulwanisa taba ya makete. Kanako yani Amukwiyu, na alabile kuli “ mutomo puso waluna ufa yomumu ni yomumu tukuluho ya maikuto, kacwalo kitukelo ya likwambuyu kueza cwalo. Ki yomumwi wa mubuso. Kacwalo simu i tabupwa kakulatelela linaneo za mubuso, kamo ni yena kiwababamwi.”

Simu ya njimo nefumani lińolo lakukeniswa kuzakulubaluba naheni kuzwelela kwa Liluko Naheni ni Bupoti mwa 2014.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here