Epangero kalipulisilire kurandesa vanzovhugona vatano vakara mevango omu ava varere moGrootfontein

0
67

Namibia kuna kara negano lyokukarandesa vanzovhugona kevango lyakara moDubai, India. Eyi kayinkondopekere ministera gekungonsitwe novadinguli Pohamba Shifeta, ogu katente asi mbapira pulisiro nare vazigava omu vavapulisira mokutwara yikasama eyi koDubai.

Mokukwama Shifeta yikasama eyi kuna kara yonomvhura ne nantantatu ngoso, ayo kwakara asi kwayiweka munafarama gofarama vana kutumbura asi Eden Game Farm, evango lyopaumwene eli lyakara momukunda gwaGrootfontein. Shifeta apa kauyungire nye kosayitunga ezi kapi kageve asi yingapi vana kurandesa cvanzovhu owo, age katente asi oyo kuna kara kwamwene munafarama ature asi yingapi ana hara kurandesa.

Age kagwedereko asi erandeso kuvhura lihoroke mvhura zeezi nsene asi nayinye yigenda moomu vana kuyiwapayika. Elikwamo eli nare lyatameka, uministeli kwawizamo tupu mvhura kazipwire paapa nye vatuliremo ehundiro lyokutwara yikosama eyi ponze zosirongo.

Mokukwama nye elikwamo eli lyoyirongo yaArab Emirates, vahepa kuyitambura nokugava awo mbapira mpulisiro asi kuvhura kureta yikasama oyo ntani nye Namibia natameka kutara asi nage ature malikwamo.

Elikwamo eli lyokutwara vanzovhu ponze zosirongo, vahepa kugwana epulisiro ko CITES ndi kusikisamo yihepwapwa vatulisapo wokampani ezi, morwa vahepa kudiva asi eyi vana kuranda kuvhura kukaparuka nomvhura dingapi. Shifeta katente asi vaNamibia nawo vahepa kutulisapo noveta dina kutanta asi sikasama ndi sikorama vanakutwara ponze sahakakara songesefa zopauzuni koyirongo yimwe.

Mbapira pulisiro kwazigava kwamwenya Eden Game Farm gontundiliro zaSweden, konyima tupu apa vamona asi vanzovhu ava kapi navakakara noudigu mokuparuka oko vana kuza ntani asi age kwavagwana vanzovhu ava paveta. Shifeta katente asi vanzovhu gona ava tava kavatura kevango lyawo velike omu navakavatara asi ngapi omu vana kuparuka komufu gosirongo sina, nampili ngomu yakara asi kapi yawapa oguse vanzovhugona kwazinyawo, morwa awo kwavarandesa komunafarama ogu. Yigusa tupu nye komuntu ogu gakara asi age gumwe ogu gakara melikwamo eli. Kakara asi vanzovhu yikasamayahepa kukura kumwe novakurona vawo yipo yiguse sihonena kapi yakara ngwendi yikoraa peke.

Ogu gayitakamesa katente asi vanzovhu vakere asi aw okapi vana kuzuvha ntani kapi vana hara kuvarera kwavaroya nampili ngomu asi age nage kwavarende. Fox katnte asi vanzovhu kakere vanapiyagana morwa kapi vayika kuvarondeka mehauto ntani kevango eli vavatwere. Kapi yina kumoneka nawa vavatware ure oko vakakare ure novakurona vawo, nye vahepa kukavatakamesa nawa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here