!Garo!ā omaridi ge ǀoro gaub !nâ ǀgui !nanǀgaiba ra sī!nâ

0
33

Xoa-aos: Loide Jasons

Ongwedivas-ǁNāpan 75%gu di ǁanǂgāsabena kai!āǀkharigu !nâ !nanǀgaiba ūhâse 2015ǁî kurib ai ge ǂan!gâhe hîan ge 76%gu di !hūǁîna noxopa !garo!āǀkharigu !nâ !nanǀgaib ose ǂnôa.

Nē !nurib ge 5ǁî !Hū!nāsi Omkhâisens dītoasa tama !nuriba xu ra !hui. ǁAupexan ge 50%gu di Namibiaǁîn ǀguina !nanǀgaiba ūhâ. Nē !nurib ra mîsa !oas ge nē !nanǀgaib di ǁgoaǂuisa ǂhanib ase mā ǁnāti  ǀgâsiba ǀariǂuis di ǁgūtsâdi daob !nâ. 2015ǁî kurib !nâ i ge 63%gu di !nanǀgaiba Namibiab !aroma ǁanǁare!hūga xu gere ǂgâxa-ūhe. Hoan xa a ǀgapi om!nâbe sîsenūs !aroma ǂhâbasa !nanǀgaib ge 66 megawatsde !khōǂgā hâ.

2022ǁî kurib !nâb ge Namibiaba ǂâuǀoahâ, sī!nâhe ǁkhā tsî ǂgomǂgomsa !nanǀgaiba hōxs !urude nî ūhâ tsî ǁnās ǀkha !hū!nāsi !nangaiba harae nî khoraǂui. ǀGaisa ǁoaǂuidi di ǀguis ge Namibiab di harasiba tsî ǂkhariǀnōb di ǀgaib hîa da ūhâba. Sao rase hâ ǁgoaǂuis ge !nūsib hîa ǁnāti ī !nanǀgaib ra hōxuhe !khaigu ǁaegu hâba. ǁNā-amagab ge ǂhanuba ra dītsâ kai ǀnōb di !nanǀgaiba !khō!oasa tsî aiǁgause, !kharaga !âgu !nâ !hūb a ǂhabase nē !nanǀgaiba hōxūs !khaiga kurumâisa.  Namibiab ǂhanub ge ǀgaisase ra dītsâ !nanǀg aib nî hoa !garo!āǀkharigu !nâ hōhesa. ǀAweǁguigu ge ǀgaisase a ǁaxa-ūhe nē ǁhawosa hoa !hūǁîn !aroma īǁkhā kais ase.

Hoan xa ǀō-aisase nē kai ǁhawosa dīǀoaǀoas !aromab ge ǂhanuba khoraǂui tsî ǂauna !khaiga !nanǀgaiba ǀgaiǀgais !aroma a ǁaxa-ū. Nēs !aroma-i ge ǀnai hâ !khaiga !gâi!gâs tamas kai o ǀasa !khaiga ǁgaumâi tsî omkhâis ti ǀgui ra ǂâibasen hoa !hūǁîn nî !gâiba ǀamase.

!Gâ ǂâiǀgaub nēs ǀkhāb noxopa ǂhanuba ūhâs ge îb ga tā hoaǁae !auga!hūgu tsî ǁanare!hūga xu ǀgui !nanǀgaiba nî !khō!oase īsa tsî ǁîb ǁanǂgāsaben ai!gûs !aroma !nangaiba ǂgâxa-ūs !aroma aitsama ǀawena a ǂgātsoatsoasa. ǁKhātib ge Namibiab ǂhanububa ǀgaisa ǀnûgusa !nanǀgaib ǂharugub !nâ tsî ǀguriǀgui hâ ǀnûgusa ǁnā ǀgaub ai nî ǀamǀam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here