Ilukena u huluzi famusebezi

0
106

Mubihi wa ofisi

Windhoek-Muňoli ya inelezi wa liluko Lalipapali, Babanca ni Misebezi ya naha Alfred Matengu Ilukena uhuluzi famusebezi wa mubuso wo nasebelize kamautu amabeli kusina kukatala kalilimo zemashumi amalalu.

Rosalia Tjaveondja yeli Director mwa kalulo ya misebezi ya namungelele mwa liluko Lalipapali, Babanca ni Misebezi ya naha ki yaketilwe kuba muňoli swalelele. Liluko Lababanca nelibile ni mukiti wa kuitaeza ni Ilukena, yo nalikile kutanguta hanyinyani kuamana ni kuchilauka kwahae kakukala kamusebezi wa hae wapili mwa mubuso mo nakile atateka kuba yomumwi wa batatubi mwa tuto ya likolo mwa nako ya tukuluho, kakufiwa musebezi wa kubupa kalulo yebona zakutatuba lituto mwa liluko lelinca latuto. Musebezi wabona neli wakubona kuli tuto ya saluluti sa batu babansu yafeliswa. Ilukena nasehisize nyangela kakuikupulisa nako yanali mutatutibi mwa tuto makalelo a 1990, kanako yemwi hayoba ni kaňi ni John Mutorwa yeneli yomuhulu wa sikolo sesipahami mwa sikiliti sa Kavango.

Mutorwa aketiwa kuba likwambuyu wa Liluko Latuto nikuba mueteleli wa Ilukena. Nesali fasikolo sesiswana kafo Ilukena nalikanga ku fa mamela ku Tjekero Tweya yeneli mubakweli kuyomuhulu wa sikolo. Kuzwa fo Tweya aketwa kuba likwambuyu yomunyinyani wa Liluko Lamali, kufitela hatoba likwambuyu wa Liluko Lamakande ni Lingambolo zamazimumwangala.

Ilukena niyena aketwa kuba muňoli ya inelezi wa Liluko Latuto mo usebelize nako yetelele ahulu pili asika shimbululelwa kwa Liluko Lababanca. Nihakulicwalo, musebezi wa hae mwa tuto monasebelize mwalikalulo zeshutana-shutana, utatekile kalekale mwanako ya kulwanela tukuluho ya naha kwande anaha mwa kalulo ya Swapo. Comrade Ilukena nasikatateka mwa tuto ka 1990 fa nako yatukuluho. Nakile abalehela kwande anaha kukena mwa Swapo asali yomunyinyani kafoo naizo lutwa kuba lisole mwakulwanela tukuluho mi naitengile mwa kalulo ya tuto. Likwambuyu wa liluko Lababanca, Jerry Ekandjo nalikile kutoloka Ilukena kuli “ki ndwalume mwa tuto. Nihakuli-cwalo, Ilukena u ize, nihaike kuli umwanyakalalo ya kuhulula famusebezi, kono kusana ni likalulo zasa hupula kuli nasaswanela kulipeta. “Nenibata kufulalela liluko kakusiya muyaho wa mokupetwa zeshutana-shutana wa balipapali ni babanca (multi-purpose sport and youth centre) inze u sebeza handende. Sintolo silisimwi kafoo kupetahala lika-kaufela. Nainyaza kakufulalela musebezi lika ze lisikapetahala kale,” atalusa. “Nikutwa kuli neniswanela kusiya muyaho inze uyahilwe, mi kupalelwa kueza cwalo kuniutwisa kuli musipili waka hausikafita fasikonkwani saona. Neli kuli nako yenisiya musebezi, lisebelezo kaufela kikale lisiwa mwa sicaba ili mwa likiliti kaufela. Nihakuli-cwalo luezize hande- lubatile kuisa lisebelezo kaufela unumwaha, kacwalo lisebelezo zeo litunguluzwi kale kono kabumai lisebelezo kaufela halina kuisiwa mwasicaba kabaka lakufokola kwalukau lwaluna, hakululumeleli kueza cwalo,” kwa talusa Ilukena.

Likwambuyu yomunyinyani wa babanca Agnes Tjongarero ufitisize buitumelo kwa lubasi lwa Ilukena sihulu kuwa kubona, kakukona kuikabela yena ni babaňata: “Mufumahali Ilukena luitumezi ahulu, na ziba nesi nto yebunolo. Ni lemuha kuli neli yomumwi wa batu banebafita mwa ofisi kakuitahanela ni kusiya ofisi kakuliyeha pili asikaya kwasibaka sahae. Kwa kikutalusa kuli, nanzi niluna nako kaufela kufita nako ya naba ni wena mufumahali wa hae ni banana. Luitumezi kakumufungululanga kutoba niluna nako kaufela.

Tjongarero ulumbile Ilukena kakuitombola kusebeleza mubuso ni kakuikabela liseli niyena mwalitaba zeňata. “Ki zeňata zenenihupula kuli naliziba, kono kakusebeza ni wena nitilolemuha kuli kuna ni zenwi zenenisazibi mi unilutile lika zeňata. Ni itumezi ahulu kakueza cwalo,”a talusa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here