Saǁaesa xu !huihâ ǀgôas ge !gomn !nâ-ū xrata ge !khō!oa

0
68

Xoa-aob: John Muyambab
Rundus

Rosalia Sindimbas, 24 kurixas hîa ǂkhawusa tsî khaohâ kaisa Saǁaesa xu ra ǂoaxas di xrata !khō!oas ge ǁîs hoan xa a ǀgapise Universitaits Namibiab dis di Rundu !âb ǁkhāǁkhāǂuisens ǂhawega !khō!oas ǁaxasib tawa gere mâǂoa ǁîs ge ǁnātsēs ai ǀgapi diplomaba accounting-i tsî auditing-i !nâ a !khō!oas khao!gâ. Rosalias ge Kahenges hîa Kavangob Huriǂoas ǀKharib !nâ ǁgoesa xu !hui hâ tsî nēsis kōse ǁnāpa ra hâ.

“Tita ge Kahenge !Amǁaresa Skoli tawa xrat 1sa tsoatsoa tsî xrat 10 kōse ǁnāpa ǂgâ tsî Hakusembe Sekondere Skoli tawa xrat 11 tsî xrat 12 hâra ge dītoa. Tita ge Unamsa 2014ǁî kurib ai studentse ge ǁhao tsî nētsē ti ǁkhāǁkhāǂuisensǂhaweba ra !khō!oa,” tis ge New Eraba gere mîba. Rosalias tsîn ge ǁnāti ī ǂkhawusa ǀgôan hîa ǂhanub ūhâ proxrammi !nâ ra ǁnān di ǀgui tsî ǁnāpa xu marisise ǁîs di ǁkhāǁkhāsens ǁaeba gere kō!gâhe. Rosalias ge ǁîs di khao!hūbas nē ǂhôare-aob ǀkha gere ǀgoragu ǁaeb ai ǁîs tsîn ge ǁnāpa mâ i kaikhoes hîas ǁîs ǁnaos ti gere mîsa !oa kōkhâi tsî ǁgamrogu mûra âs !nâ ǀoa hâse ǂgaoba xu hâ gangansa gere mā.

Nē taras Kwangali ǁaesa xu ǂoaxa hâs ge Rosaliasa ǀgôase ǁîs oms !nâ ūǂgā tsî ǁîs di ǂhunuma ǀgôan ǀkha ǀguipa kaikai tsî skola ge mā. “Ti ǁnaos ge tita ǀûtamase gere ǂgaoǂgao!nâ mîs gerese î ta ti skola hoa ǂâisa ǂnûi-ai. ǁNāpas ge ǀgui kaikhoes ǁîs tsîn sida ǀkhāba xu !hui hâsa Kahenge ǀawa!namn beros tawa gere sîse tsî ta ge îsa ta gere mû ǁaeb hoab ai ǀguitsē ta ga ǁîs khami !garise a sîsen xawe ǁnās xa ǀgapi !haros !nâsa gere mîmâibasen,” tis ge gere mî. Rosalias gen au saǀgôana gere mîba in !khōǀgara în skola tsî ǀguitsē ǁîn ûigu !nâ xū-e ǂâibasen tsî nau khoen ǁîn dina ǂgoaba xu ǂgaeǂui. “Tita ge Rosaliasa koro kurixas a hîa ū tsî ti ôan ǀkha ǀguipa gere ǀhuru kai tsî ta ge ǁnā ǀgaub ai hoarona skola !oa gere ī-ū. ǁNā ǁaeba xu ta ge tita ǀnai ǀō-aisa xū-e nē ǀgôaros !goaxaǁaeb !nâ gere mû tsî ge ǂan i ǀguitsēs ǁîs tsîna jasa nî anasa. ǁî ge tsoatsoasa xu îs skoli !nâ ge mâǂoatsoatsoa tsî ǀgui xrat-i tsînas ǂnû!gau tamase skola ge dītoa,” tis ge ǁîs di kō!gâ-aos Meriam Sikwayas, Kahenges disa gere mî.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here