Mutete kuna kara simwe vanahara vadinguli

0
76

Munangesefakadi gomodorpa zaRundu Elizabeth Hilger age ngesi kwatameka kuninka ndjema zokutunda komuzangu avatumbura asi mutete, ogu azangura mwene ntani kugutereka mwene guna kara ngesi asi nampili vadinguli ngesi kuna kugupura pevango lyendi eli ava rara vadinguli, lyedina Tambuti konontere tupu domukuro gwaKavango.

Presidente gona gosirongo ndokotora Nickey Iyambo ogu ana kara ngesi nomudingu momukunda gwaKavango zoutokro nezi zomupumezuva, omu ana kugwanekera kumwe novahompa, vanguuru ntani novatungimo kuhamena koyikunino nayimwe ngoso, moune , kakere gumwe ogu kavazumbwire ndjema zomutete poTambuti.

“ Hibiscus sabbdariffa kuna akara Edina lyomutete metumburo lyousayitifikasi ano meraka nye lyoSilozi sindambi. Vadinguli ava vana kara asi vamakera yikunwa ntani vatura ndjema ezi zomutete komboroto kuna kara wontundiliro zaGermany, America, Britain, South Afrika, Polanda, Holland, Vietnam ntani vamusinda nye vaZambia.

Mulitulimo gomunene mukadi gomunangesefa kapi ana kara hena nosiruwo sokugazara asi ezuvake ndi siruwoke nazangura mutete, morwa ago unene kuguzangura mwaMurongagona ntani Murongankuru, omu yakara asi vatungimo vahepa kundindira mvhura zina kukwamako, kuna kuzuvhika asi sirumbu gumwe gatunga moOtavi nage ngesi ana tameke kuzangura mutete.

Kweli sirumbu gumwe gakara moOtavi ana kuzangura mutete yige nye atupe nsene tuna mbesitere kwedi. Ose kuna kuzu ngesi tuna hafa morwa kapi tuna kukara hena mezuva asi kapi tuna kara nomutete, ose kukara nye nage mvhura nazinye.
Yimo ana kutanta Hilger.Mutete kwakara simwe soyikunwa atukunu omu moKavango zetu, ano ose ngesi tuna hafa omu tuna kugulikida kovantu vetu monad zosirongo ndi asi ponze zosirongo.

Ame nina kara gumwe ninahafa morwa kuna kurandesa yina kutunda mosirongosetu. Vahali ngesi vana vhuka,Hilger ogu gadivikwa asi Lizza, yimo ngoso ana kutantera sayitunga zaNew Era.

“ Ngesi kuna kara nye mutete ndjema ntani juise kuna kara yina divikwa, varandi vetu vamwe kumbesitera kutunda koVenduka makura ose tatu vatumine naNamcourier. Mutete go0mupeepe, ose kugutereka vantu vetu valye murarero ndi muzuhwa.
Ano ndjema nye zomutete kukosa N$60.00 ano mutete nye gokukuta ago kukosa N$40.00 mosipakote, yimo ana kutanta ogu gakara asi munona mukwawo mukurona mukwawo.

Apa nye katumupulireko asi yinke agureta gwene mutete morutu romuntu, age katente asi kugwedako mukumo kononsipa donongeha dohonde ntani kuvatera kugendesa nawa honde, ntani kugusapo muntu ogu gakara asi kuvera nturo.
Hilger ogu tuna tanta asi kwakara munona mukwawo mukurona mukwawo, kuvhura posiruwo simwe ogazare asi murugani tupu naninye yige mwenya evango, pwarumwe nage kumopa unene apa kara novagenda vekuto ngwendi Presidente Hage Geingob namukadendi Monika Gengos.

Hilger simpe kuzangura hena sitji somuringa esi sakara asi kuhakura mauvera gomanzi umwe kuhorako magazarodona, uvera wogaut, ntani kugwedako mukumo ntani kuninkisa ogazare nawa kusesupika uvera womutjima ndi kukara magadi komutjima nokugava mukumo kwanayinye. Yiyo nye avayitumbwire asi nondja dononkondo.
Gumwe gayidiva unene kwatente asi; kapi yakara asi mulyo unene komagano gagumwe ogu ana kara asi anatusigi.

Kuna kumoneka asi kwato nayizonagwisa elikwamo lyaHilger, mukadi ogu vahampurukira nokukulira moRundu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here