200 000 Xa !nāsan ge sekondere skolgu !nâ xoaǂgāsa

0
56

Xoaǂgās sekondere skolgu ǁkhāǁkhāsenaon ǁgau!nâs di !harib !gôab ge ǀgaisa ǂharosa ra ǁgau, 2015ǁî kurib !nân ge 195 726 ai mâ isa xu 2016ǁî kurib ai 208 423 ai māse. Nē !gôab ge !gôa!gôahe rasa !oa 215 000 kōse 2017ǁî kurib kōse ge ǂharo tsî ǁnās ǀkha 30 persentgu hoa ǁgau!nâs mariǂnûiǂuis disa ra ū.

Nē !gôagu ge ǂoago wekheb !nâ Ministers, ǁGau!nâs, ǂNuwiǁkhāsib tsî !Hao!nāsi ǂūsigu dis Katrina Hanse-Himarwas xa !Haosi ǂNûsa ge māhe, ǁîs di N$11.97 biljun mariǂnûiǂuisa !khō!oasas gere ǀgaiǀgai!nâ 2017/18ǁî kurib mariǂnûiǂuis !aroma soab ai.

Hanse-Himarwas ge ge ǂanǂan hoa mariǂnûiǂuis ǁgau!nâs disa xus N& 3.44 biljun marisa sekondere skolgu ǁgau!nâs proxrammi !aroma a ǂnûiǂuisa !khaisa.

Nē proxrammi ge ǁkhāǁkhāsenaon di ǂans tsî ǁkhāsiga khoraǂui tsî !gâi ǂūsigu tsî tanisenǀgauga ra ǀgaiǀgai, ǁkhātin ǁîna ra aiǂhomihe ai!â hâ ǁkhāǁkhāsens, tsî ǂkham kaikhoesi ûib !augab dib !aroma hîa.

Ai!âs noxopa ministersa gere mîs ge sekondere ǁgau!nâs ǁkhāǁkhāsenaona !ēde ra māsa în ǂhâbasa ǂans, ǁkhāsigu tsî !gâi ǂūsi tanisensa hō, aitsamas tsî ǀhûhâsiba omkhâisens !nâs tsî ǁkhāti nî huise isa !gao!gaoba ǁguis ǀasa texnoloxib tsî !omkurus omkhâis !nâ.

ǁGau!nâs ministeris ge sī!nâhe nîse ge ǁguiǂuihe Harambee Prosperity Plans (HPP) !nâ !hariga ge ǁgoeǂam ǁnāpas ge ministerisa 50 persentgu Xrat 10 ǀgôan ge 24 !gôaba !âidi !nâ a sī!nâse tsî ǁnā persenti xa a !nāsana !nani ǁkhāǁkhā!âgu !nâse.

ǁKhātis ge ministeris nēsa 31 persentgu di ǂharosa Xrat 12 !nurigu !nâ ra !nuri ǁnā ǀgôan hîa ge 25 !gôagu tsî ǀgapise !nani ǁkhāǁkhā!âgu !nâ a hōn !aroma, tsî nēs ǀkha 30 persentgu hîa ge sī!nâhe nîse ǀnōhe hâ iga ge !kharu.

Hanse-Himarwas ge !aruǀî ge mî ǂam ǁgau!nâs di xoaǂgās !gôagu ǁkhāǁkhāsenaon digu tsîn ge a ǂharosa 442 729 ain ge 2015ǁî kurib ai mâ isa xun 499 455 ai 2016ǁî kurib ai ge māse.

Nē !harib ais ge ǁgau!nâs mariǂnûisa 59 persentgu hoa mariǂnûiǂuis disa ra ū. ǁNāpas ge N$729.62 miljun marisa ǂam !harib ǁgau!nâs ǀguis !aroma a ǂnûiǂuisa 2017/18ǁî kurib !aroma.

Proxrammi ǂam !harib ǁgau!nâs dib ge ǁkhāǁkhāsenaona !gâi tsî ǁawosa !gao!gaoba ra mā !gao!gao xoa-tsî-khomais, !gôan tsî ûib ǁkhāsigu, ǁî-aitsama ǂgom!gâsens tsî khoesisa omkhâisa.

!Gao!gao ǁgau!nâs ge a dana !gao!gao hoa sī!nâdi ǁgau!nâs didi !aroma tsîs ge khoraǂuis !gao!gao ǁgau!nâs ǂamskolgu !nâsa ra ǂâibasen ǁaupexan nē kuri xrat 1 !nâ hâ ǀgôan di !khare !âba xrat 0sa ge ǂgâsa. Nē mariǂnûiǂuis kurib !aromas ge N$167 93 miljunsa a ǂnûiǂuisa !gao!gao ǁgau!nâs !aroma.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here