Malarias ge 11 000na nē kurib !nâ ǀae kai hâ

0
56

Xoa-ao-i: Alvine Kapitago

ǀAeǁgams

ǀGūǁae ge ǂoaxa ôa!nâdi !nurib Ministris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi dis ge ra ǁgau 18 khoen malarias xa !Khanni nē kurib diba xu nēsis kōse ǁō hâsa, ǁnāpan 11 902 khoena positifse malarias !oagu !âihe hâse.

Ministeri, Ministeris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi dib Dr Bernard Haufikub ge !oega nē ǁkhâb !nâ ge mî, ǁnā ǀkharigu hîa nē mâsib xa ǀgaisase tsâǀkhāhe hâgu ǂgaiǀons ai Kavangob Aiǂoas, Kavangob Huriǂoas, Ohangwenab tsî Zambezi ǀKharib hâga. !Aruǀî gu nē !nuriga ra ǁgaus ge ǀKhūǁkhâb di 8-14 kōse ge hâ i ǁaeb !nân ge 2 266 khoena Kavangob Aiǂoas tsî Kavangob Huriǂoas !nâ malariasa a !âihesa tsîn nēna xu 132 khoena malariasa ūhâse ge hōǂuihesa. ǁKhā wekheb !nân ge Zambezi ǀKharib !nâ 718 khoena malaria sa ge !âihe, ǁîna xun 34 posifse ge hōhese.

ǀKhūǁkhâb 15-22 kōsen ge 16 425 khoena Kavangob Aiǂoas tsî Kavangob Huriǂoas hâra !nâ !aruǀî ge !âihe tsîn ge nē !gôaba xu 865 khoena malariasa a posetifse ge !âisen.
Zambezi ǀKharib !nân ge ǁkhā ǁaeb !nâ 2 840 khoena malariasa ge !âihe tsî 129 khoena ge positif i. Ohangwena ǀKharib !nân ge 336 khoena positifse ge !âihe tsî ǁîna xu 8 khoena positifse.

“Nē ǂharo ra !gôagu malarias digu ge ǂoab tsî ǀnanub !nâ ra hâ ǀkharaǀkharasigu tsî khoen ra !hūǀgorade !norasase sîsenū ǀgaub ǂgâxa ka ǂoas malarias hâ!â !âga xu ūhâ tama gu ǀkhas tsîn xa ra !aromahe,” tib ge Haufikuba ge mî. ǁÎb ge ge mî !garo!ā ǀkharigu !nâ a sîsenxa !nandi ra !garo!āsa xu !garo!ās ǁga !gûsa nē mâsiba !gē!gēs !aroma.

Aiǁgausen ra dīs ge !âide dī, khoena mî!āba, ǀae!khō tsî hara ǂansa malarias xa māsa. ǀGaisa ǁkhāǁkhākhâidi ge !hūǁîn tsî !gōsase ǁnā tsâǀkhāhe hâ ǀkharigu di ǁanǂgāsaben !aroma noxopa nî ai!gû.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here