ǂHanub ge sîsenǀûs SWA IDǂkhanidi disa go mâiǂui

0
49

Xoa-ao-i: Kuzeeko Tjitemisa

ǀAeǁgams Kabinets ge ge !khō!gâ ǁnāti ī ǀoro Suidwes Afrikab di ǁgauǁgausenǂkhanidi di !gûǀams ǁaeba noxopa gaxugaxus di ǂgansa 31 ǀKhūǁkhâb 2017 xu 31 ǀKhūǁkhâb 2018ǁî kurib dis kōse.

ǂOago wekheb Denstaxtsēs ais ge Minister Pendukeni Iivula-Ithanasa nēsa ge ǂanǂan. ǁNāpas ge !Haosi ǂNûs tawa ǁîs !aromadi nē mâiǂuisa ra ǁgaride gere mā ǁaeb ais ge ministersa ge mî, !nāsa khoen hîa ǁnā ǀoro Suidwes Afrikab di ǁgauǁgausenǂkhanide noxopa ra sîsenūn a kairakhoe !khaisa tsîn ǁîna ǁgoaǂuidi ministeris berodi tawa sī ǁkhās didi ǀkha hâ amaga.

“Marisi !nubusigu !aromas ge ministerisa !narima ra xoamâisens proxramgu ǀkha ai!gû tama ge ī tsîn ge ǂgui kairana noxopa nē ǀoro ǁgauǁgausenǂkhanidi ǀkha ǀgui hâ tsî hâna di nē ǁgauǁgausenǂkhanide nî ǀûhes kara noxopan Namibiab ǁgauǁgausenǂkhanide ūhâ tama hîa, os ǁîn kairasis !khō!oamarisa a ǀûhe ǁkhāsa, ǁnā ǀorodi ǀkha ǀguin ra !khō!oamaride ūǁnâ xui-ao” tis ge ge mî.

ǁKhātis ge ministersa ge mî, ǁîs ǁnāti ī marisi !gomsib hîan !hūǁîna ǂnôa-ūba ra ǂan!gâsa nē ǂkhanin di dawahes !aroma tsîs ge Kabinets mā-amsa gere ǂgan in nēti-ī khoen hîa nē ǁgauǁgausenǂkhanide nî dawase ina tā nēs ǀkha ra !gûǁare marina mātare kaihe, !gōsase kairan tsî ǂkhawusan tsîna. ǂOago kurib di !Khaitsâb !nâs ge kabinetsa nēti ī Suidwes Afrikab di ǁgauǁgausenǂkhanidi nî 31 ǀKhūǁkhâb 2017 dis ai !gûǀamsa ge !khō!gâ hâ i.

!Aromas nē ǁgauǁgausenǂkhanidi di dawahes dis ge hoa khoen nî !auga!hūsi !gâi sîsenǀgaugu !oagu unusensa tsî mâ ǁganǂgāsabe-i hoa-e ǀgui ǁgauǁgausenǂkhanis tsî ID !gôas ǀguisa nî ūhâsa.

ǂOago kurib !nâs ge nē ministerisa ge ǂan, ǂgui !gôab di Namibiaǁîn noxopa nē Suidwes Afrikab di ǁgauǁgausenǂkhanidi tsî Namibiab ǁgauǁgausenǂkhanidi tsîn hoana ra ǂâikorobe sîsenūsa.

Minister Iivula-Ithanas ra mîsa !oas ge ǁîs ministerisa ra ǀaweǁgui !narima ra xoamâisens proxramgu ǀkha tsoatsoasa ǁnā !hūǁîn hîa kaise !nū !garo!ā ǀkharigu !nâ hâna nî ǀgūǀkhā tsî nē ǂkhanina ǂhanuǂhanus ǀkha huise.

Ministers ge ge mî, ǁnāti ī ǂanǂans ǀoro Suidwes Afrikab di ǁgauǁgausenǂkhanidi nî !gûǀams dis ge ǂoago kuri a ǂanǂanhes khao!gân ge 4 378 khoena Namibiab ǁgauǁgausenǂkhanidi ǁga Suidwes Afrikab di ǁgauǁgausenǂkhanide a dawa!khunisa.

Ministris ge ǁkhā ǁaeb !nâs tsîna 2 000 !naes ǁgauǂgausenǂhawegu hîa ge nē ǀoro Suidwes Afrikab di ǁgauǁgausenǂkhanidi ǀkha dīhe hâ igu tsîna ge dī-unu. Ministers ge ǂgansa !hūǁîn ai ra dī in gaxu ǁaeb mâ hîa nēsi ǂhanuǂhanu ǁkhān a ǂkhanina khâiba tsî māhe ra huiba ūbasen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here