United States ge ǀHaiǁuib(TB) proxramma ra ǂkhâ!nâ

0
82

Sîsenao-i xa xoahe hâ

ǀAeǁgams – ǁAupexan ge 350 ǀae-aona ǀHaiǁuib (TB) ǀae!khōdi !aromas tsî ǁnaeǁgaubahen ra !oabadi HIVs ǀkha !gaeǁaresa ūhâde !khō!oas !aroma TB DOT (!Oa!ū ǁnāpa mû!gâhe rase ǀae!khōsa hōs) Senters, Okuryangavas !nâ ǂnôas tawa 2015ǁî kuriba xu sī hâ.

“Okuryangava kliniks ge kaise a ǂhâǂhâsa !âba ra ǀhuru !khaigu di ǀgui, sida di ǀhûǁare hâse da ra dītsâ ǁgūtsâdi TBs tsî HIVs hâra !kham!oas dis !nâ Namibiab ǂHanub tsî US ǂHanub hâga dis !nâ,” tib ge Daughtona ge mî. US !Hūǂnûǁkhaeba-aob Namibiab !nâb Thomas Daughtoni, ge ai!â mî, United States Amerikab dib di Presidenti ǂŌǂŌsib ǀAweǁguib AIDSa Hui!nâs dib (PEPFAR) tsî United States Agency for International Developments (USAID) hâra ra ǂkhâ!nâsa māsa ‘Challenge TB projects’ hîa ‘ǁGoaǂuis ǀHaiǁuib projeks) ti ǀgui a ǂansasa. “ Hoa ǀkharib ǀAeǁgams dib !nâs ge ǁgoaǂuis ǀhaiǁuib dis projeksa sīhes di !ēde hoa khoen hîa ǀhaiǁuib tsî HIVs hâra !oabade ǂhâba hâna ra mā ǁaupexa 100 kōse hâ !gôaba,” Daughtoni ra mîsa !oa. ǁÎb ge ǀaro tsî ge mî ”Mâ ǀguiǀguibe khoe-i hoa-i di ûib ge a ǀō-aisa tsî ǁîna ǂâuǀoa hâ kō!gâsa mās ǁîn hîa kō!gâsa hō tamanas ge nî ǁawoǁawo ǁîn tsîn ǁnāti ī !ēsa !khō!oa tsî ǁîn di ûiga ǀoasa tsî !gâi ǀgaugu !nâ a ûitsoatsoa ǁkhāsa.”

Daughtoni ge noxopa ge mî ǁnāpa i ôa!nâdi !oagu ra ǁgausa TBs di !gôab ra ǁgôaxasa. “Nē-i ge ama !gâi ǂhôa-e, xawe kaise a ǂhâbasa !khais ge ai!gû da nîsa ǂgaoǀkhāsa !harib ai hâ ǀae!khōs !oabade da TBs tsî HIVs !aroma Namibiab khoena nî māsa ǁîna ǂurusiba !oa ǁnūs ase.” “Xawe khoe-i hîa HIVs tsî TBs hâra hoara ūhâ-e ǀae!khōs ge supu tama hâ hoa ǀgamna ǀgui ǁaeb ai ǀae!khōs nē khoe-i soros !aroma a ǀgaisa tsî ǁî-i di !kham!oas ǁkhāsiba a ǂkhawusa xui-ao,” tib ge ge mî. “Hâ a !aromadi sada ǀgui da noxopa nî ǁnâu!āse īdi !aromab ge Namibiaba hoa !hūbaib !nâ ǀgapi !gôab HIV-TBs hâra hoara ūhâ khoen diba ūhâ. Nēs ge ra ǂâibasen ǁaupexan 10 khoen ǀhaiǁuiba ūhâna xun hakana HIV positifs tsîna īsa.”

Nausab ge nē !gôaba ge ǁgôaxaro ǀgaisa hōhō!nâdi tsî ǁkhāǁkhākhâidi nē ǀgam !hūkha ǀhûǁrebese Namibiab ǁaesa kurigu ǁaeba ra mādi xa !aromahe hâse. “ǀGui !âb hîa da ge sida ǀnai a ǂan!gâ tsî a dana ǂurusib Namibiab khoen !aromab ge a ǀhaiǁui (TB). ǁNā-amagas ge USAIDsa a ǀgaisa ǂkhâ!nâ-ao ǀHaiǁuib di ǁgoaǂuisa !kham!oas !aroma. Nēsis kōse i ge N$48 miljun marisa nē projeks !nâ ǂgāhe hâ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here