Kavango zoupumezuva kapi zina tukuka nampili nakauke morwa matjiliso

0
99

Nguuru gomukunda Kavango zoupumezuva Samuel Kaveto Mbambo, katente asi nombudi edi dina kuzuvhayika asi koveli vana kukambadara kunyoka edjobwano lyosilika semanguruko momukunda gwendi omu vana kutanta asi kapi ngava wizako, kapi ngayi vatompoka silica ngasi karako moRundu, morwa vantu vatunga momukunda kuna sihafere unene sikare momuknda gwawo.

Ame name kani resere nombudi dangoso, asi koveli vana kukambadara ngano kunyoka kuwiza kosilika esi, nombudi edi kadi kere mosayitunga makura ame yipo kanitanterere Presidente gosirongo asi kapisi yimo vana kulizuvha vatungimo mosmuknda gwange, yimo ana kutantera sayitunga zaNew Era, nkera. Odo kuna kara tupu nombudi dovantu wongandi, ava vana kara hena asi elikwamo lyekuliko kapisi konomutjima dawo lyakara, ano osoe nye twatunga momuknda ogu hawe kuna hafa unene yipo tuyadjobwane ezuva elik lyokudiworoka emanguruko lyetu kwedi oku modoropa zaRundu. Yimo ana kutanta Mbambo.

Nguuru gomukunda Kavango zoutokero, Sirkka Ausiku nage katente asi vantu womo mukunda gwendi kunakundindira ezuva eli nononkondo vaze koRundu vakadane ezuva eli lyemanguruko kumwe nokukamona Presidente Hage Geingob omu ana kuuyungisa muhoko gwendi modorpa zina.

Sayitunga ezi azi moneka mosivike, kwageve mbudi asi vatungimo momuknda gwaKavango kupitira melikwamo lyawo lyowhatsapp, kuna kuliyonga kuza vakamone vahompa womonomukunda dina yipo asi vatantere vantu vanyoke kukamoneka kosilika zo27 zokudiworoka ezuva lyemanguruko moRundu.

Kuna kumoneka asi mutulisipo mbudi ezi gumwe ogu ana kara asi kapi ana hafa omu lina kugenda elikwamo lyekuliko, monomuknda edi mbali. Mbambo katente asi egano olyo kuna kara nye tupu lyahana udumba, ntani kuna pumbwa egano lyoukumwe. Nsene asi ove ruhepo, wahepa kurugana unene otunde moruhepo, wahepa kuretapo marunduruko.

Eyi yiyonye yina kuninkisa vamwe ose tutare asi mukunda ogu gwahepa kuwapa, omu naguzangura nombuto dononzi, twaturapo elikwamo lyawerengendje, omu natutara asi nzara twahepa kuzitjidamo nokupa vantu vetu mukumo vaze momapya.

Owo nye vana kuzuvha asi mukunda vana gusigi, ndi asi goruhepo, nye vana hara asi vahawiza kosilika,  vahepa tupu kurugana yoyiwa vayalipakerere kumwe nose yipo ngavakauyunge asi twahetekerereko nye kapi yatutompoka epangero kapi lyatuvaterere kapisi kunenuka tupu koure kwato eyi ono kurugana.

Ove kapi wakara nosipata nampili membo lyoge, omu nolivatera konzara, eyi orugana ove kuuyunga kwelike, yimo ana kugwedako ngoso Mbambo.

Age katente asi vantu womomukunda gwendi vana yidiva asi silica esi sokudiworoka ezuva lyemanguruko, sovaNamibia navnye, kapi vana hara kukara asi sawo velike nokutara asi sawo hawe. Ame kuna kumuhundira namuvenye turuganeneni kumwe, yipo asi ewapayiko eli lyosilika liwape yipo tulidane moomu tupu ava lidana nomvhura nadinye.

Muwapayiki gombunga zaSWAPO, momukunda Kavango zoutokero David Hamutenya, katente asi vamwe vana kara nomagano ogo vaava vana kureta maudigu mombunga zaSWAPO, Nye kuna kuvahundira asi marunyegenyo gawo vahepa kugagava kombunga zaSWAPO, kapisi kepangero eli lina kara asi ngesi kuna kuwapayika silika.

Nsene asi ove kuna handuka morwa mbunga politika zoge, makura wahepa nye kugava enyegenyo lyoge kombunga zoozo kapisi epangero.

Awo kuna kuuyunga asi kwavasigako, nye kuna kumoneka asi pwavene tupu, kapisi pamuhoko. Nsene ngano kuna kumoneka asi siruwo sosilika esi sokuyalimona nye omu muna kudjobwana ntani kuvhura nye muzogere nanayinye kumwe nonompitisili paupolitika.

Mugwanekedesi gombunga zaSWAPO, momuknda Kavango zoupumezuva Marceline Kahare katente asi vatungimo kuna hafa unene, mokuyadjobwana ezuva eli nomu ana kuyimona age asi vantu wovanzi tava wiza.

Age kunakutanta asi momuknda kapi vana kuzuvhamo mbudi asi kapi ngavawiza kosilika ndi asi vantu kapi vana hara, hawe awo kuna kusindindira nononkondo.
okutanta asi kuna kuhundira vaNamibia namuvenye mo 21 NSINANO 2017, mokamoneke modoropa zaRundu, Kavango zoupumezuva.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here