ǀKhomas Engelas di ǀkhamǀkhā khoedi dis

0
72

Xoa-ab: Nuusita Ashipala

Engelas-ǀKhomabasens ǀgūǁae nî ǁora ǁgûdi hîa Engela ǀAeǁgâub !auga ǂnaumâi hâdi dis ge noxopa oe-amhe tama hâ. Nē mâsib ge kaise nēsi khao-oa hâ ǁîdi ǂnaumâi hâ !khaib xōǀkhāb ǀurixa ǁgam-i ra !khoe!nâ !āroba kurusen hâ tsî ǁîdi ǂurusiba !aorosasib tsî ǁkhōǁkhōsasib !nâ ra mâ supuse malariasa hōs diba amaga.

ǀGapi ǁaegu !nâ i ge ra ǂhâbasa nē ǀgamǀkhā khoedi ǀaeǁgâub !nâ ǀgā!khai-e nî ôasa ǁîdi tentdi ǁgamgu xa ra ǀoa amaga. ǁOraǁgûdi nēti ge ǂamrose ǀaeǁgâub !naka ǂnaumâi hâ tsî ǁnā-amagab ge ǀnanuba tentdi âdi !nâb ǁgamma nî !khoeǂgâsa ra !aroma tsî ǁnāpa-ū ǀurixa ǁgamgu !nâ ra !khoeǂgâ. Nē !am ǀurixa ǁgammi ge ǀûitsîin ǁoragus !khaib ase ī. ǀûitsîgu xa nâhe sa !aos !aromadi ge nē ǁgûde ǀnai !nani ir ti I kara mîheo tentdi !nâ ra ǂgâ.

Nēsis hîab ǀnanuba ǀgaisase ra ǀawib ge ra ǁgaridi, tentdi ǀkha di tsīkorobe ra doemasa tsî ǁgoe-aixūn tsî sarana ǀgūse mâ haidi ai ra !āsa. Nē ǁgûdi mâsib ge supu tama hâ !gōsase nē ǁaeb ǀapib tib !nâ, ǁîdi tentdi tsî aeǁgâub ǁaegu ra ǂhansenma xui-ao ǀnanub tsî ǀaesensa ǂgōsens ase.

Hâ a !khais ge ǀnanub hâna nî ǀgaisas kara o di ǀnî ǀgau-e ūhâ tama xawe ǀaeǁgâub ǂganaga mâ karosa ǂnû-ai!naogu ai ra ǁomǂkhaisa. Kuriron !kharu hâses ge ǂgui miljun marisa ge ǂgan hâ!khaib, Tuyakula ti ǀgui a ǂansaba, nē ǀgamǀkhā ǁgûdi ǁoradi nîs kōse nî hâse Ohangwena ǀKharisi Mûǂamaob, Usko Nghaamwab di huib ǀkha ge ǂnuwihe, xawe !gâi tsî !amku kō!gâs !nubusib xa ra !aromahese kaise īǁoa mâsib !nâ nētsē hâ.

Nē ǁgûdi hîa Engela ǀAeǁgâub tawa ǂnaumâi hâdi ge Tuyakulas tawa sī hâsa ǂhara tsî ra mî Tuyakulas mâsib kaise a ǂuruo!nâsa tsî di ǁîde ǂnaumâi tsî tentdi !nâ Engelas xōǀkhā hâsa ra ǁhûisa. Nghaamwab ge ǁanǂgāsaben nē ǀkharib din ai ǂgansa dī ge mî, in khoena nēti ī xūn hîan ǀkhaeb as era !khō!oana hotsama !ûi!gâ tsî !amku mâsib !nâ ūǀgara ǂuru ǀhûhâsib tsî ǁaesa ǁawoǁawos !aroma.

!Aruǀîb ge ǀKharisi Mûǂamaoba ge mî, ǀaweǁguigu ǀkhan a ǀhawesa Ministris ǂUrusib tsî ǀHûhâsi !Oabadi disa Tuyakulasa ū!khuni tsî ǀoasa !ereams kō!gâs disa ūs ǀkha.
“Sida ǁkhore tsî ǂgom!gâb ge nē !khaib ǁkhawa !gâi mâsib !nâ nî oahā kaihe tsî !oabade sîsenūhe ǁkhāsa,” tib ge ǀkharisi mûǂamaoba ge ǀamǀam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here